FacebookMail

Rada Fundacji

Rada Fundacji Vis Salutis

 1. Rada Fundacji Vis Salutis, zwana dalej Radą, jest pozastatutowym kolegialnym ciałem pełniącym funkcję opiniodawczo-doradcze wobec Zarządu Fundacji i jej członków. Rada wspiera Fundację w zakresie budowania koncepcji działania i wypracowywania kierunków jej rozwoju.
 2. W szczególności głos doradczy Rady dotyczy takich kwestii, jak:
  • strategia rozwoju Fundacji, zwłaszcza w perspektywie długookresowej;
  • inicjowanie oryginalnych i innowacyjnych projektów o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym i edukacyjnym – szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, życia rodzinnego i profilaktyki społecznej;
  • wspieranie konsultacyjne i merytoryczne działalności jednostek powołanych przez Fundację, w szczególności placówek medycznych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych;
  • opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Fundacji
  • wskazywanie sposobów pozyskiwania środków na funkcjonowanie Fundacji, w tym subwencji, projektów krajowych i międzynarodowych, grantów, programów wspierających, działalności gospodarczej i organizacyjnej zgodnej ze statutem Fundacji i in.
  • promocja dorobku Fundacji i jej członków.
 3. Rada zbiera się w zależności od woli jej członków, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Rada wybiera spośród członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje jej głos przed organami statutowymi Fundacji.
 5. Rada podejmuje decyzje w formie rekomendacji przekazywanych przez Przewodniczącego Zarządowi Fundacji.

 

Skład Rady Fundacji:

 • mgr Arkadiusz Bazelak
 • mgr Piotr Kuraś
 • mgr Katarzyna Pasierbiak
 • dr Wiesław Przybyła

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl