FacebookMail

Kryteria ukończenia studium

Ukończenia szkolenia w zakresie (specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień) podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia jest związane ze spełnieniem następujących kryteriów:
1. Kwalifikacja do części teoretyczno-warsztatowej szkolenia (treningi psychologiczne):
Szkolenie składa się z dwóch etapów: treningów psychologicznych i części wykładowo-warsztatowej. Wymogiem uczestnictwa w części wykładowo-warsztatowej jest uzyskanie pozytywnej oceny/opinii (kwalifikacji) od trenera prowadzącego treningi psychologiczne.
2. Uczestnictwo w zajęciach:
a) Słuchacze szkoły zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach.
b) Treningi psychologiczne są obowiązkowe.
c) Z przyczyn losowych/osobistych dopuszcza się nieobecność na maksymalnie 50 godzinach zajęć. Wartość ta jest sumowana z wszystkich sesji. Nieobecności na zajęciach, które przekraczać będą dopuszczalną przez szkołę wartość wymagać będą bezwarunkowego odpracowania.
d) Zgodnie z § 9 pkt. 1, 2 i 3 Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PARPA z dnia 1 lipca 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami) słuchacze, którzy spełnili wymagane (wskazanym Zarządzeniem) kryteria mogą być zwolnieni z części zajęć dydaktycznych.
3. Ewaluacja wiedzy i umiejętności:
a) Wymagania związane z opanowaniem wiedzy i umiejętności różnicuje się dla:
- specjalistów psychoterapii uzależnień;
- instruktorów terapii uzależnień.
b) Podczas szkolenia realizowane są dwa testy (w trakcie 7 i 12 sesji) weryfikujące znajomość zagadnień wprowadzanych na wykładach w zakresie wiedzy teoretycznej. Zakres merytoryczny testów jest zróżnicowany dla specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.
4. Prace zaliczeniowe:
Słuchacze w trakcie szkolenia przygotowują pod nadzorem opiekuna merytorycznego, wyznaczonego dla każdej grupy warsztatowej opis przypadku:
a) Kandydaci na specjalistę psychoterapii uzależnień opisują:
- pracę z pacjentem uzależnionym na etapie podstawowym;
- pracę z osobą współuzależnioną.
b) Kandydaci na instruktorów terapii uzależnień opisują:
- pracę z pacjentem uzależnionym na etapie podstawowym.
5. Egzamin końcowy:
Na egzamin końcowy składa się ocena prac napisanych przez słuchaczy i rozmowa kwalifikacyjna.

Ponadto w odniesieniu do weryfikacji i doskonalenia umiejętności praktycznych po 4 sesji słuchacze winni dostarczyć zaświadczenie z placówki lecznictwa odwykowego w rozumieniu Ustawy o podmiotach leczniczych o realizacji działań na zasadzie wolontariatu, stażu lub zatrudnieniu w tej placówce i pracy z pacjentem uzależnionym i jego rodziną w kontakcie indywidualnym i/lub grupowym.

Druk zaświadczenia do pobrania do pobrania w formacie TUTAJ
    
Weryfikacja współpracy z placówką lecznictwa odwykowego, poza dostarczeniem wskazanego wcześniej zaświadczenia, następuje poprzez opis i analizę przypadku osoby uzależnionej oraz współuzależnionej – dla kandydatów na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz opis i analizę przypadku osoby uzależnionej – dla kandydatów na instruktorów terapii uzależnień. Opis przypadku dotyczy pacjenta ze wskazanej w zaświadczeniu placówki, z którą uczestnik szkolenia pozostaje we współpracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, stażu lub wolontariatu.

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl