FacebookMail

Program

 

 

 

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi PARPA, na pierwszy etap Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych i zawiera tematy:

 

 

 


1. Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz własnym rozwojem – w wymiarze 100 godzin, w tym:

• Trening interpersonalny
• Trening intrapsychiczny

2. Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin

A. Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych, w tym:

• Teoretyczne koncepcje i modele terapii uzależnień
• Postępowanie diagnostyczne w uzależnieniach:
- Diagnoza nozologiczna – zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją „Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych” Diagnoza problemowa
• Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, w tym:
- Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia
- Kliniczne (somatyczne i psychiatryczne) konsekwencje jednorazowego i przewlekłego spożywania alkoholu
- Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych
- Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu
- Współwystepowanie zaburzeń i chorób psychicznych
z piciem szkodliwym lub uzależnieniem od alkoholu
- Uzależnienia krzyżowe
- Organizacja systemu lecznictwa odwykowego w Polsce
- Podstawowe formy psychoterapii uzależnień:
• Terapia indywidualna
• Terapia grupowa
• Strategie i planowanie terapii w leczeniu osób uzależnionych
• Metody i procedury w psychoterapii uzależnień (indywidualne plany terapii, metody psychoedukacji, treningi zachowań konstruktywnych, warsztaty pracy nad wybranymi problemami, metoda społeczności terapeutycznej, i inne)
• Koncepcje i metody zapobiegania nawrotom
• Monitorowanie przebiegu terapii
• Metody ewaluacji efektów terapii
• Budowanie programów terapeutycznych w placówkach odwykowych
• Rola grup samopomocowych w zdrowieniu z uzależnienia
• Charakterystyka zjawiska picia szkodliwego i metody pracy z osobami spożywającymi alkohol w sposób szkodliwy
• Specyfika pracy z pacjentami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych,
w tym również nikotyny
• Specyfika pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychicznymi
• Trudności pracy ze specyficznymi populacjami (niepełnosprawni, seropozytywni, mniejszości narodowe, i inne)
• Specyfika pracy z pacjentami młodocianymi uzależnionymi lub nadużywającymi substancji psychoaktywnych
• Programy redukcji szkód w leczeniu uzależnień
• Podstawowe zagadnienia profilaktyki problemów wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych
• Prawne aspekty postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu

B. Koncepcje współuzależnienia i psychoterapia członków rodzin alkoholowych, w tym:

• Metody diagnozy obciążeń rodzinnych nadużywaniem alkoholu, w tym współuzależnienia i osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików
• Koncepcje współuzależnienia
• Modele psychoterapii osób współuzależnionych
• Strategie i planowanie terapii osób współuzależnionych
• Strategie pomagania osobom z rozpoznaniem DDA
• Podstawy pracy z rodziną z problemem alkoholowym
• Problematyka przemocy w rodzinie i metody pomagania ofiarom przemocy

C. Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości, w tym:

• Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejście integracyjne
• Podstawowe zjawiska w psychoterapii (wzajemne ustosunkowania w relacji pacjent-terapeuta, opór pacjenta przeciw zmianie, rozładowanie napięć emocjonalnych, ekspresja JA, uświadomienie i wgląd-modyfikacja schematów poznawczych, społeczne uczenie się, uczenie się umiejętności)
• Techniki w psychoterapii
• Szkolenie w psychoterapii (rola superwizji w pracy i rozwoju terapeuty)
• Charakterystyka relacji terapeutycznej z pacjentem
• Problemy i zjawiska terapii grupowej
• Podstawowe zagadnienia terapii rodziny
• Czynniki leczące w psychoterapii
• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i podstawowe metody leczenia
• Wybrane elementy psychologii osobowości
• Problemy etyczne w psychoterapii
• Prawne aspekty psychoterapii

3. Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin. W czasie szkolenia powinny być trenowane praktyczne umiejętności , a w szczególności:

• Motywowania do zmiany
• Pomaganie w kontakcie indywidualnym z pacjentem
• Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego
• Praca z grupą terapeutyczną
• Prowadzenie sesji terapii grupowej
• Praca z rodziną
• Prowadzenie sesji rodzinnych
• Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu
• Diagnozowanie
• Rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania
• Konstruowanie indywidualnych planów terapii
• Monitorowanie postępów pacjenta w terapii
• Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych
• Prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych
• Prowadzenie interwencji kryzysowej
• Pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie
• Praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami).

Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Zajęcia będą odbywały się w trzech blokach tematycznych:
• blok zajęć treningowych,
• blok zajęć praktycznych,
• blok zajęć wykładowych,
W bloku zajęć treningowych przewidzianych jest łącznie 100 godzin zajęć. W tym 50 godzin treningu interpersonalnego i 50 godzin treningu intrapsychicznego. Treningi prowadzą doświadczeni i sprawdzeni trenerzy.

W bloku wykładowym oferujemy 100 godziny szkolenia teoretycznego w zakresie psychologii klinicznej, psychopatologii, problemów społecznych w psychoterapii uzależnień. Wykłady poprowadzą doświadczeni specjaliści.

W bloku zajęć praktycznych proponujemy 480 godzin edukacyjnych praktycznej nauki zawodu.
Uczestnicy w grupach będą nabywać umiejętności pracy z pacjentem uzależnionym oraz członkami jego rodziny w kolejnych etapach:
• Diagnostycznym, kontaktu indywidualnego i grupowego oraz będą zdobywać umiejętności ważne dla terapeuty uzależnień
• Treningi wymagają pracy z własnymi doświadczeniami oraz zaangażowania osobistego
w przebieg procesu grupowego, dlatego obowiązkowy jest w tym czasie stały pobyt
w miejscu, w którym odbywa się szkolenie

Szkolenie dla terapeutów uzależnień to nie tylko teoretyczny kurs. Proces kształcenia w dużym stopniu koncentruje się na aspektach praktycznych, dlatego jego właściwy przebieg wymaga, by Uczestnik miał w trakcie szkolenia kontakt z Pacjentem. Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zatrudnieni w placówkach lecznictwa odwykowego, do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wolontariatów i staży, które pozwolą Państwu na nawiązanie kontaktu z Pacjentem.

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl