Zaświadczenia


Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że Fundacja Vis Salutis z siedziba w Łodzi złożyła wniosek o akredytację szkolenia zgodnego z ogłoszonym konkursem przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, który to konkurs będzie rozstrzygnięty 17 kwietnia 2020 roku.
Jeżeli Fundacja otrzyma akredytację to szkolenie ruszy jeszcze w maju 2020 roku.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień. PARPA


Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Fundacja Vis Salutis jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00140/2015, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Kontakt w sprawie Studium Terapii Uzależnień


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne kursu
mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00