Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznało Fundacji Vis Salutis akredytację szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
Akredytacja jest zgodna z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Fundacja otrzymała akredytację na dwie edycje szkolenia.


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Od dnia 11 grudnia 2019 roku Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przyznały Fundacji Vis Salutis atestację na szkolenie w ramach pięcioletniego kursu pod nazwą Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu NFZ. Atestacja została przyznana na okres 10 lat.

Link do strony Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzający atestacje kursu.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od dnia 29 października 2015 r. Fundacja Vis Salutis posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień. Akredytacja została przyznana do 09 września 2021 roku.

Link do strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.