Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że Fundacja Vis Salutis z siedziba w Łodzi złożyła wniosek o akredytację szkolenia zgodnego z ogłoszonym konkursem przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, który to konkurs będzie rozstrzygnięty 17 kwietnia 2020 roku.
Jeżeli Fundacja otrzyma akredytację to szkolenie ruszy jeszcze w maju 2020 roku.


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Od dnia 11 grudnia 2019 roku Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przyznały Fundacji Vis Salutis atestację na szkolenie w ramach pięcioletniego kursu pod nazwą Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu NFZ. Atestacja została przyznana na okres 10 lat.

Link do strony Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzający atestacje kursu.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od dnia 29 października 2015 r. Fundacja Vis Salutis posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień. Akredytacja została przyznana do 09 września 2021 roku.

Link do strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.