Zapraszamy do udziału w szkoleniu

„Poznając dziecko – różne konteksty diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży”


Program

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z teoretycznym i praktycznym aspektem klinicznej diagnozy psychologicznej w kontekście problemów rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych towarzyszących okresowi dzieciństwa i adolescencji.

Uczestnicy szkolenia:

  • zdobędą i poszerzą wiedzę na temat prawidłowości rozwoju psychicznego dziecka oraz adolescenta;
  • zapoznają się ze specyfiką diagnozy psychologicznej w wybranych nieprawidłowościach rozwojowych oraz zaburzeniach wieku dziecięcego i młodzieńczego (m.in. problemy wcześniactwa, całościowe zaburzenia rozwoju, ADHD, niepełnosprawność intelektualna, specyficzne trudności w zakresie nabywania umiejętności szkolnych, specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, dziecko z uszkodzeniem OUN, dziecko z chorobą przewlekłą, depresja dzieci i młodzieży, zaburzenia lękowe, mutyzm, nieprawidłowo kształtująca się osobowość);
  • zapoznają się z obowiązującymi współcześnie standardami diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w ujęciu psychometrycznym i klinicznym;
  • nauczą się planowania procesu diagnostycznego, formułowania hipotez oraz wybierania adekwatnych technik i narzędzi (omówione zostaną: konstrukcja wywiadu rozwojowego, obserwacja psychologiczna, próby kliniczne, wybrane elementy neuropsychologicznego badania dziecka oraz narzędzia takie jak: DSR, SB-5, CFT Cattela, IDS, CDI-2, PU1, DROM, STAI i inne);
  • zapoznają się ze znaczeniem współpracy psychiatra-psycholog-nauczyciel dla prawidłowego przebiegu diagnozy psychologicznej;
  • poznają znaczenie diagnozy psychologicznej w procesie orzeczniczym.

W części warsztatowej, w oparciu o prezentowane przypadki kliniczne uczestnicy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną i rozwinąć umiejętności formułowania problemu diagnostycznego, zaplanowania diagnozy oraz wskazania kierunków pracy i terapii.


Prowadząca

mgr Anna Wróblewska – specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, certyfikowany terapeuta kognitywny IE, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Pracownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów rozpoczynający pracę w obszarze psychologii i diagnozy klinicznej dziecka lub chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, studenci V roku studiów psychologicznych.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.
Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).


Termin

22.01.2022 – 23.01.2022
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 15.01.2022 roku,
  • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Poznając dziecko-diagnoza psychologiczna Edycja 2

500,00 

22.01.2022 – 23.01.2022
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).

10 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.12.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00