Fundacja Vis Salutis została powołana z myślą o wspieraniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i z chorobami somatycznymi. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Naszym celem jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne oraz prowadzenie szkoleń. Misją Fundacji Vis Salutis jest inicjowanie, wspieranie i promowanie różnorodnych działań na rzecz wsparcia szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i somatycznego. Fundacja szczególnym zainteresowaniem darzy osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i marginalizowane. Ma także służyć organizowaniu wszelkich inicjatyw pro-zdrowotnych z pożytkiem dla społeczeństwa. Myślą przewodnią Fundacji Vis Salutis jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej determinowanej problemami zdrowotnymi, wykluczeniem społecznym i wkraczaniem w wiek senioralny. Wizja Fundacji to budowa sieci instytucji pomocowych wsparcia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego i somatycznego. Ponadto Zarząd Fundacji zamierza powołać instytut typu „think-tank” funkcjonujący w obszarze zadań statutowych Fundacji.