Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi PARPA, na pierwszy etap Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych i zawiera tematy:

Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz własnym rozwojem – w wymiarze 100 godzin, w tym:

• Trening interpersonalny
• Trening intrapsychiczny

2. Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin
A. Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych,
B. Koncepcje współuzależnienia i psychoterapia członków rodzin alkoholowych,
C. Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości.

3. Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin. W czasie szkolenia powinny być trenowane praktyczne umiejętności , a w szczególności:
• Motywowania do zmiany
• Pomaganie w kontakcie indywidualnym z pacjentem
• Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego
• Praca z grupą terapeutyczną
• Prowadzenie sesji terapii grupowej
• Praca z rodziną
• Prowadzenie sesji rodzinnych
• Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu
• Diagnozowanie
• Rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania
• Konstruowanie indywidualnych planów terapii
• Monitorowanie postępów pacjenta w terapii
• Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych
• Prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych
• Prowadzenie interwencji kryzysowej
• Pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie
• Praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami).

Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.

__________________________

Kontakt w sprawie Studium Psychoterapii Uzależnień

Kierownika Studium Psychoterapii Uzależnień
Kierownik kursu – sprawy merytoryczne kursu
mail: fundacja@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Psychoterapii Uzaleznień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl