Zakres merytoryczny


Założenia szkoły

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na pierwszy etap Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych i zawiera tematy:


Do kogo jest adresowane szkolenie

Osób które chcą się kształcić na specjalistę psychoterapii uzależnień powinny posiadać tytuł magistra w zakresie/kierunek studiów: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia, filozofia lub posiadać dyplom potwierdzający tytuł zawodowy lekarza lub magistra pielęgniarstwa.

Osób które chcą się kształcić na instruktora terapii uzależnień powinny posiadać ukończoną szkołę średnią lub dyplom magisterski inny niż w ścieżce kształcenia na specjalistę psychoterapii uzależnień


Zakres merytoryczny szkoły

Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz własnym rozwojem – w wymiarze 100 godzin, w tym:

• Trening interpersonalny
• Trening intrapsychiczny

Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin
A. Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych,
B. Koncepcje współuzależnienia i psychoterapia członków rodzin alkoholowych,
C. Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości.

Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin.
W czasie szkolenia powinny być trenowane praktyczne umiejętności , a w szczególności:

• Motywowania do zmiany
• Pomaganie w kontakcie indywidualnym z pacjentem
• Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego
• Praca z grupą terapeutyczną
• Prowadzenie sesji terapii grupowej
• Praca z rodziną
• Prowadzenie sesji rodzinnych
• Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu
• Diagnozowanie
• Rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania
• Konstruowanie indywidualnych planów terapii
• Monitorowanie postępów pacjenta w terapii
• Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych
• Prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych
• Prowadzenie interwencji kryzysowej
• Pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie
• Praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami).

Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.


Cel kursu


Ramy czasowe


Zaliczenia


Kontakt w sprawie Studium Terapii Uzależnień


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne kursu
mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00