Zakres merytoryczny szkoły

Założenia szkoły

W toku nauczania słuchacze nabędą specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej. Kształcenie odbywać się będzie w nurcie integracyjnym uwzględniającym dorobek polskiej myśli terapeutycznej i elementy różnych nurtów psychoterapeutycznych. Moduły nauczania obejmują niezbędne zagadnienia z zakresu psychopatologii, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii psychodynamicznej, systemowej i humanistyczno-egzystencjalnej. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony zostanie na umiejętności praktyczne, w tym na pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę z innymi specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. Omówione zostaną również zagadnienia z zakresu etyki w pracy terapeuty. Umiejętności i kompetencje społeczne naszych słuchaczy poddawane będą weryfikacji w formie obowiązkowych superwizji, sprawdzianów wiedzy teoretycznej i opisu studium przypadku. Jak wiadomo, ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów jest praca własna. W związku z tym w Szkole Psychoterapii Vis Salutis przewidziany został proces grupowy, analityczny trening grupowy i analiza genogramów.

Do kogo jest adresowane szkolenie

Kurs skierowany jest do lekarzy, w szczególności do psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów i psychologów klinicznych, pracowników socjalnych, socjologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów i pedagogów specjalnych oraz teologów. Warunkami przyjęcia do rozpoczęcia kształcenia są: rozmowa kwalifikacyjna i dwuletni wymóg pracy z klientem z uwzględnieniem wolontariatu.

Zakres merytoryczny szkoły

Szkolenie jest zgodne z wymaganiami Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Składa się z poniższych modułów:

Moduł I – Praca własna obejmuje 270 godzin zajęć. Zajęcia rozpoczynają się sześciodniowym zgrupowaniem dydaktyczno-treningowym. Analityczny trening grupowy prowadzony jest raz w miesiącu w ilości dziesięciogodzinnego spotkania, który spełnia funkcje elementu terapii własnej wymaganej do uzyskania certyfikatu jak i pośrednio praktycznej nauki zawodu terapeuty. Praca z własnym genogramem to także element terapii własnej niezbędny w procesie terapii rodzin, terapii par jak i głębszym rozumieniu modułu terapii systemowej.

Moduł II – Szkoły terapeutyczne obejmują 170 godzin, podczas których realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych podejść psychoterapeutycznych. Moduł ten ma na celu dostarczyć wiedze i umiejętności integrujące różne podejścia w psychoterapii.

Moduł III – Psychopatologia, współczesne koncepcje psychologiczne i psychiatryczne obejmują 80 godzin, są to zajęcia teoretyczno–warsztatowe omawiające podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii, psychologii klinicznej i interwencji kryzysowej.

Moduł IV – Terapia psychodynamiczna – dialogi terapeutyczne obejmuje 160 godzin, głównie praktycznych zajęćModuł ten to praktyczna nauka pracy psychoterapeuty z uwzględnieniem nawiązania kontaktu, diagnozy psychoterapeutycznej, kontraktu terapeutycznego, procesu psychoterapii, zakończenia terapii.

Moduł V – Psychoterapia systemowa obejmuje 150 godzin, nauki pracy terapeuty z rodziną i z parą. Uczestnik zdobędzie wiedze i umiejętności pracy z rodziną i parą ze wskazaniem różnic pomiędzy pracą systemową, a pracą z klientem indywidualnym.

Moduł VI – Terapia poznawczo behawioralna obejmuje 110 godzin. Uczestnik zdobędzie wiedze i umiejętności z zakresu klasycznej terapii CBT jak i terapii tak zwanej III fali. Podkreślane będą podobieństwa i różnice pomiędzy terapia CBT, a innymi nurtami psychoterapii. W module tym zwrócona będzie uwaga na znaczenie badań nad skutecznością psychoterapii jak i współprace psychoterapeuty z lekarzem psychiatrą leczącym biologicznie.

Moduł VII – Superwizje obejmują 150 godzin. Każdy z uczestników musi superwizować przynajmniej dwa procesy terapeutyczne. Moduł ten jest elementem superwizji wymaganej do certyfikatu z zakresu psychoterapii. Oferujemy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujących psychodynamicznie, humanistycznie, systemowo oraz superwizorów akredytowanych przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Różne nurty superwizji pozwolą uczestnikom znaleźć własną, preferowaną drogę pracy z klientem / pacjentem. Uczestnik mam możliwość odbycie superwizji indywidualnej u osoby wskazanej przez siebie w ilości 50 godzin za które to godziny zapłaci Fundacja – więcej szczegółów w Regulaminie Szkoły.

Cel kursu

Zadaniem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu psychoterapeuty. W czasie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin oraz terapii grupowej. Szkoła kształci w podejściu integracyjnym uwzględniając w równym stopniu nurt psychodynamiczny, systemowy jak i poznawczo- behawioralny. Ukończenie kursu wraz z indywidualną superwizją i odbyciem stażu w akredytowanym ośrodku pozwala przystąpić do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ramy czasowe

Kurs trwa pięć lat. W trakcie szkolenia uczestnicy odbywają terapię własną prowadzoną metodą analitycznego treningu grupowego. Do terapii własnej niezbędnej w procesie uzyskiwania certyfikatu wlicza się także zgrupowanie dydaktyczno-treningowe rozpoczynające szkolenie oraz analizę genogramu. Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe jest formą doświadczenia własnego z elementami edukacyjnymi dotyczącą procesu grupowego. Forma ta wyrosła na gruncie zgrupowań dydaktyczno-treningowych organizowanych przez profesora Stefana Ledera, która następnie kontynuowana była przez prof. Jerzego Aleksandrowicza oraz prof. Jana Czesława Czabałę, jako integralna część kursu psychoterapii. W ciągu 7 dni zgrupowania uczestnicy biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach opartych o arteterapię takich jak: pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe. Zróżnicowanie dobranych technik zawartych w programie zgrupowania służy intensyfikacji procesu grupowego oraz pozwala uwidocznić zjawiska w nim zachodzące. Jest to unikalna okazja do osobistego przeżycia procesu tworzenia się grupy od podstaw i własnego doświadczenia tego „jak funkcjonuję w grupie”. Doświadczenie to stanowi bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele raz w miesiącu w godzinach 09.00 – 18.30. W ciągu akademickiego roku przewidzianych jest 10 zjazdów.

Zjazdy odbywają się w siedzibie Fundacji z wyłączeniem zgrupowania dydaktyczno-treningowego.

Zasady realizacji kursu

Kursanci przez pięć lat będą brać udział w zajęciach warsztatowo wykładowych, odbywać terapię własną (zgrupowanie dydaktyczno-treningowe, grupowy trening analityczny, analiza genogramu) oraz uczestniczyć w superwizjach grupowych. Na zajęciach seminaryjnych czas na aspekty teoretyczne omawianych problemów zredukowany jest do minimum. Główną metodą pracy będzie symulowanie terapii indywidualnej, terapii grupowej i terapii rodzin, analiza nagranych sesji terapeutycznych, praca indywidualna i praca w grupach. Wymagany jest aktywny udział uczestników oraz ich przygotowanie teoretyczne do zajęć. Podczas superwizji uczestnicy są zobowiązani do przedstawiania doświadczanych trudności w terapii z klientem/ pacjentem.

Od trzeciego roku uczestnik rozpocznie zajęcia z superwizji. Superwizorem będzie terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zaliczenia

 1. W trakcie szkolenia dopuszczalne są dwie nieobecności (20 godzin) w każdym module – dotyczy też superwizji (z wyłączeniem analitycznego treningu grupowego na którym dopuszcza się jedną nieobecność = 20 godzin). Opuszczenie większej liczby godzin traktowane jest jako niezaliczenie roku. Nieobecności można jednak odrobić w kolejnych edycjach bądź zaliczyć je w innej formie jakie dopuszcza Regulamin Szkoły – nie dotyczy analitycznego treningu grupowego i grupy genogramowej.
 2. Słuchacz najpóźniej do końca pierwszego semestru drugiego roku ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie, że prowadzi psychoterapię pod superwizją, przy czym superwizorem powinien być terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Każdy Słuchacz ma obowiązek superwizować dwa przypadki podczas superwizji prowadzonej w ramach zajęć.
 4. Każdy słuchacz ma obowiązek przystąpienia do testu z psychopatologii. (semestr V).
 5. Każdy słuchacz jest zobowiązany przedstawić dwa opisy przypadków (pierwszego po zakończeniu modułu obejmującego tematykę szkół terapeutycznych i drugiego w trakcie superwizji). Opisy przypadków mogą być sporządzone w dowolnie przez słuchacza wybranym nurcie.

Warunki ukończenia kursu:

 • Otrzymanie rekomendacji do dalszego kształcenia po treningu / zgrupowanie dydaktyczno-treningowe.
 • Odbycie wymaganej regulaminem liczby godzin szkolenia.
 • Zaliczenie testu z psychopatologii.
 • Zaliczenie dwóch opisów przypadków (pierwszego po module obejmującym tematykę szkół terapeutycznych i drugiego w trakcie superwizji).
 • Udokumentowana superwizja dwóch przypadków.

Zalety Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

 1. W czasie kursu uczestnik odbywa terapię własną. Zmniejsza to całkowity koszt procedur wymaganych do egzaminu certyfikacyjnego
 2. Ujęcie integracyjne psychoterapii uwzględniające różne nurty i szkoły
 3. Położenie miasta Łodzi w centrum Polski
 4. Uczestnik ma możliwość odbycia superwizji indywidualnej w ilości 50 godzin dydaktycznych u superwizora nie będącego dydaktykiem Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, a wskazanego przez Uczestnika. W takiej sytuacji Fundacja zwróci koszty odbytej superwizji indywidualnej Uczestnikowi.

Zakończenie kursu

Uczestnicy szkolenia po pięciu latach udziału w kursie otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie to jest warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

__________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl