Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 7 stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.”

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis już po raz trzeci, realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.

Projekt zakłada realizację działań edukacyjno – profilaktycznych w obszarze zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Celem jest zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie umiejętności społecznych mogących obniżyć ryzyko wystąpienia uzależnienia oraz rozwój samoświadomości. Ponadto celem zajęć jest kształtowanie w młodych osobach postaw wolnych od uzależnień behawioralnych.

Od tego roku do projektu zapraszamy również rodziców i nauczycieli jako osoby mające decydujący wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka. Podczas warsztatów rodzice oraz nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające wspierać dzieci i młodzież w postawy wolne od e-uzależnień.

Działania adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Będą także mieli okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia. Są również skierowane do rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, którzy podczas warsztatów będą mieli możliwość pozyskać wiedzę mającą na celu podejmowanie działań wychowawczych i edukacyjnych zmierzających do przekazania dzieciom właściwych wzorców korzystania i używania nowoczesnych technologii już od najmłodszych lat. Zajęcia prowadzą pedagodzy, psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 18 grudnia 2020 roku.


Koordynator: Patrycja Król
e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl

Sekretariat Fundacji:
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl


„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.”