Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROPONUJEMY:

Kompetencje  miękkie/kluczowe, zasoby osobiste poprzez przykładowe warsztaty:


,,Trening umiejętności komunikacyjnych’’

Prawidłowa komunikacja pomaga w byciu zrozumianym przez innych. Na zajęciach najmłodsi będą mieli możliwość dowiedzieć się, co to w ogóle jest komunikacja, co to jest komunikacja werbalna, czy niewerbalna, a starsi, jakie istnieją zależności np. pomiędzy komunikacją a komunikatywnością. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia będzie można przekonać się, jak komunikacja niewerbalna informuje o bardzo wielu kwestiach, jak np. o: stanach emocjonalnych, oczekiwaniach wobec rozmówcy, zamierzeniach, cechach temperamentu, a nawet samoocenie. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane w  sposób świadomy. Na zajęciach zostanie także położony nacisk na tworzenie efektywnych komunikatów, zgodnie z  odczuwanymi potrzebami.


,,Kompetencje kluczowe, jako możliwość rozwoju własnego ,,Ja”’’

(dla uczniów od IV klasy, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Na zajęciach warsztatowych pojawią się ćwiczenia rozwijające kompetencje w  zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowych, osobistych, społecznych, umiejętności uczenia się. Na zajęciach w formie ćwiczeń zostaną przedstawione także zależności pomiędzy kompetencjami kluczowymi a aktywnością uczniów oraz powiązania kompetencji kluczowych z pracą mózgu.


,,Każdy z nas jest osobą inteligentną – podnosimy poczucie własnej wartości’’

(dla uczniów od klasy VI, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Na warsztatach podczas ćwiczeń uczniowie będą mogli znaleźć odpowiedź na pytanie- co ma wspólnego poczucie własnej wartości z inteligencją. Poprzez ćwiczenia dowiedzą się, co to jest inteligencja: wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, słowna, przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, fizyczno-kinestetyczna.


,,Zasoby osobiste, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności jako możliwość radzenia sobie z różnymi sytuacjami subiektywnie trudnymi’’

(dla: uczniów od klasy IV, w przygotowaniu dla młodszych dzieci )

W dzisiejszych czasach każdy człowiek może znaleźć się w wielu sytuacjach stresowych. Praktycznie nie ma osoby, która nigdy nie odczuwała stresu. W  sytuacjach stresowych można próbować aktywnie radzić sobie z daną sytuacją, koncentrować się na emocjach i/lub poszukiwać wsparcia. Na zajęciach uczniowie poprzez ćwiczenia poznają/dowiedzą się, co to jest stres oraz jak rozwija się poczucie własnej wartości, a także co wspólnego ma stres z poczuciem własnej wartości.


,,Jak to jest, że nie chce mi się, choć chciałabym/chciałbym, aby chciało mi się’’

(dla uczniów od klasy IV, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Faktem jest, iż jedne czynności każdy z nas wykonuje z przyjemnością, a  drugie nie. Motywowanie siebie i innych do działania i współdziałania jest to temat, przy którym zawsze zastanowić się nad indywidualizacją osób i działaniem motywatorów. Jeszcze trudniejszy okazuje się w zakresie współdziałania, gdy chodzi o wiele osób, być może wiele celów szczegółowych, a jeden główny. Na samym początku takich zajęć, szukamy zawsze odniesienia w badaniach, aby osoby uczestniczące też mogły zastanowić się nad własnymi motywatorami, a właściwie dobrana motywacja stanowi napęd do najefektywniejszej nauki, pracy…Oczywiście podczas trwania warsztatów będą także ćwiczenia mające na celu rozbudzać motywację.


,,Rozwój niezbędnych umiejętności społecznych, kompetencji miękkich do działania w  grupie’’

Każdy działa w jakiejś grupie, w której ma za zadnie odegrać jakieś role, prezentując samego siebie. Rozwinięte kompetencje miękkie, umiejętności społeczne wpływają na: poziom zdolności poznawczych (np. szybkość przetwarzania informacji), rozwój emocjonalny (np. umiejętność komunikowania o  swoich potrzebach), rozwój społeczny (np. poprzez umiejętność współpracy z daną grupą dochodzi do rozwoju społecznego i stanowi to przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu zbiorowym),rozwój moralny (np. rozwój moralny jest wynikiem uczenia się, a człowiek uczy się też poprzez kontakty społeczne), rozwój osobowości (np. poprzez przebywanie w różnych grupach, człowiek tworzy „ja” podmiotowe i system znaczeń osobistych), dlatego warto je rozwijać przez odpowiednie ćwiczenia, które na potrzeby warsztatów zostały specjalnie przygotowane.


,,Każdy z nas tworzy swoją klasę – o procesach grupowych w sposób praktyczny’’

(dla uczniów od klasy IV, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

W procesie grupowym każdy uczestniczy. Poprzez ćwiczenia będzie można dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa się w grupie, w jaki sposób zachowanie jednostki wpływa na innych, co warto byłoby zmienić w swoim postępowaniu.


,,Wolność współczesnego człowieka- co jest moim prawem, obowiązkiem, a co już przekraczaniem granicy?’’

(dla uczniów od klasy IV, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Osoba podejmuje decyzje, aby zmieniać otaczającą ją rzeczywistość, zmienić swoje położenie, gdy chce coś zyskać, lub gdy czegoś pragnie uniknąć… Decyzja jest często świadomym wyborem zwykle jednego wariantu spośród przynajmniej dwóch rozwiązań, jednak czasem odruchem. Podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie wyborów, wiąże się z takimi zjawiskami, jak: myślenie, rozumowanie, wyciąganie wniosków, argumentowanie, poszukiwanie możliwości rozwiązania problemu i samo rozwiązywanie problemów, sprawdzanie hipotez, dochodzenie do konkluzji. Czyli cały proces dokonywania wyboru, a   potem podejmowania decyzji jest zjawiskiem wieloaspektowym i wielokierunkowym. Na warsztatach poprzez różnego rodzaju ćwiczenia uczniowie będą uczyć się, co jest prawem, co obowiązkiem, co może być też przyjemnością.


,,Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów- jestem osobą kreatywną’’

(dla uczniów od klasy IV, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Słysząc słowo kreatywność, przypominać się mogą studia pedagogiczne na UŁ i  zajęcia i Festiwal Twórczości, czyli Kreatywnego Myślenia. Zdaniem Krzysztofa J.   Szmidta twórczość jest działalnością człowieka przynoszącą rezultaty obiektywnie lub/i   subiektywnie nowe oraz wartościowe, we wszelkich dziedzinach życia, nie tylko w  nauce, sztuce i kulturze. To taka postawa, styl działania, sposób funkcjonowania, umożliwiający pokonanie rutyny, nawyków, przetartych szklaków myślenia i działania. Jest to działalność przynosząca wytwory: dzieła sztuki, sposoby patrzenia na świat, metody działania. Warto pamiętać, iż aby wytwór uznać za dzieło twórcze, musi spełniać kryteria: nowość, społeczna użyteczność i  generatywność (ponadczasowość), oryginalność. Na naszych warsztatach poprzez różnego rodzaju zadania będzie można rozwijać swój potencjał kreatywności.


,,Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym hejt w sieci’’

(dla uczniów od IV klas, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

W sytuacji konfliktowej każdy może się znaleźć. Na zajęciach przez ćwiczenia będziemy poznawać, jak przy korzystaniu ze swoich zasobów osobistych i  kompetencji miękkich warto rozwiązać konflikty. Umiejętność efektywnego rozwiązywanie konfliktów i  zdrowej rywalizacja jest potrzebna w dzisiejszych czasach, dlatego poprzez ćwiczenia uczniowie będą uczyć się skutecznych technik rozwiązywania konfliktów.


,,Jak zostać swoim menedżerem – trening sprawnego zarządzania sobą, swoim czasem…’’

(dla uczniów od klasy V klasy)

Na zajęciach uczniowie poprzez specjalnie przygotowane ćwiczenia dowiedzą się, co to w  ogóle jest zarządzanie swoim czasem, czy też zarządzanie sobą, dowiadując się w ten sposób, iż posiada się niebywały wpływ na wygląd danego dnia, co z kolei jest drogą do zdyscyplinowania siebie i efektywnej realizacji swoich planów, a także uczy odpowiedzialności. Świadomość mocnych stron u  uczniów, w  odniesieniu do ich kompetencji miękkich i zasobów osobistych, pozwoli im też poczuć się pewniejszym siebie. Często osoby nie potrafią określić swoich mocnych stron, wymienić, w jakiej sytuacji je stosujemy, czy w  jakim zdarzeniu moglibyśmy zastosować, w czym nam pomagają, kim pomogłyby się stać, co dzięki nim moglibyśmy zmienić w ciągu dnia. Umiejętność określania swoich mocnych stron przydaje się w życiu codziennym praktycznie na każdym kroku.


,,Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów-zajęcia relaksacyjne’’

Podczas zajęć warsztatowych dzieci będą miały możliwość poznawać swoje zainteresowania i zdolności oraz poznawać techniki relaksacji w oparciu o rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności. Natomiast dorośli dowiedzą się, jak w praktyczny sposób poprzez zainteresowania i zdolności mogą najmłodsi efektywnie wypoczywać.

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ PROPONUJEMY:

Kompetencje  miękkie/kluczowe, zasoby osobiste poprzez przykładowe warsztaty :

,,Kompetencje kluczowe, jako możliwość rozwoju własnego ,,Ja”’’

Na zajęciach warsztatowych pojawią się ćwiczenia rozwijające kompetencje w  zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, nauk przyrodniczych, technologii i  inżynierii, cyfrowym, osobistym, społecznym, umiejętności uczenia się. Na zajęciach w formie ćwiczeń zostaną przedstawione także zależności pomiędzy kompetencjami kluczowymi a aktywnością uczniów oraz powiązania kompetencji kluczowych z pracą mózgu.


,,Każdy z nas jest osobą inteligentną – podnosimy poczucie własnej wartości’’

Na warsztatach podczas ćwiczeń uczniowie będą mogli znaleźć odpowiedź na pytanie- co ma wspólnego poczucie własnej wartości z inteligencją. Poprzez ćwiczenia dowiedzą się, co to jest inteligencja: wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, słowna, przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, fizyczno-kinestetyczna.


,,Zasoby osobiste, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności jako możliwość radzenia sobie z różnymi sytuacjami subiektywnie trudnymi’’

W dzisiejszych czasach każdy człowiek może znaleźć się w wielu sytuacjach stresowych. Praktycznie nie ma osoby, która nigdy nie odczuwała stresu. W  sytuacjach stresowych można próbować aktywnie radzić sobie z daną sytuacją, koncentrować się na emocjach i/lub poszukiwać wsparcia. Na zajęciach uczniowie poprzez ćwiczenia poznają/dowiedzą się, co to jest stres oraz jak rozwija się poczucie własnej wartości, a także co wspólnego ma stres z poczuciem własnej wartości.


,,Jak to jest, że nie chce mi się, choć chciałabym/chciałbym, aby chciało mi się’’

Faktem jest, iż jedne czynności każdy z nas wykonuje z przyjemnością, a  drugie nie. Motywowanie siebie i innych do działania i współdziałania jest to temat, przy którym zawsze zastanowić się nad indywidualizacją osób i działaniem motywatorów. Jeszcze trudniejszy okazuje się w zakresie współdziałania, gdy chodzi o wiele osób, być może wiele celów szczegółowych, a jeden główny. Na samym początku takich zajęć, szukamy zawsze odniesienia w badaniach, aby osoby uczestniczące też mogły zastanowić się nad własnymi motywatorami, a właściwie dobrana motywacja stanowi napęd do najefektywniejszej nauki, pracy…Oczywiście podczas trwania warsztatów będą także ćwiczenia mające na celu rozbudzać motywację.


,,Rozwój niezbędnych umiejętności społecznych, kompetencji miękkich do działania w  grupie’’

Każdy działa w jakiejś grupie, w której ma za zadnie odegrać jakieś role, prezentując samego siebie. Rozwinięte kompetencje miękkie, umiejętności społeczne wpływają na: poziom zdolności poznawczych (np. szybkość przetwarzania informacji), rozwój emocjonalny (np. umiejętność komunikowania o  swoich potrzebach), rozwój społeczny (np. poprzez umiejętność współpracy z daną grupą dochodzi do rozwoju społecznego i stanowi to przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu zbiorowym),rozwój moralny (np. rozwój moralny jest wynikiem uczenia się, a człowiek uczy się też poprzez kontakty społeczne), rozwój osobowości (np. poprzez przebywanie w różnych grupach, człowiek tworzy „ja” podmiotowe i system znaczeń osobistych), dlatego warto je rozwijać przez odpowiednie ćwiczenia, które na potrzeby warsztatów zostały specjalnie przygotowane.


,,Każdy z nas tworzy swoją klasę – o procesach grupowych w sposób praktyczny’’

W procesie grupowym każdy uczestniczy. Poprzez ćwiczenia będzie można dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa się w grupie, w jaki sposób zachowanie jednostki wpływa na innych, co warto byłoby zmienić w swoim postępowaniu.


,,Wolność współczesnego człowieka- co jest moim prawem, obowiązkiem, a co już przekraczaniem granicy?’’

Osoba podejmuje decyzje, aby zmieniać otaczającą gją rzeczywistość, zmienić swoje położenie, gdy chce coś zyskać, lub gdy czegoś pragnie uniknąć… Decyzja jest często świadomym wyborem zwykle jednego wariantu spośród przynajmniej dwóch rozwiązań, jednak czasem odruchem. Podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie wyborów, wiąże się z takimi zjawiskami, jak: myślenie, rozumowanie, wyciąganie wniosków, argumentowanie, poszukiwanie możliwości rozwiązania problemu i samo rozwiązywanie problemów, sprawdzanie hipotez, dochodzenie do konkluzji. Czyli cały proces dokonywania wyboru, a   potem podejmowania decyzji jest zjawiskiem wieloaspektowym i wielokierunkowym. Na warsztatach poprzez różnego rodzaju ćwiczenia uczniowie będą uczyć się, co jest prawem, co obowiązkiem, ale co może być też przyjemnością.


,,Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów- jestem osobą kreatywną’’

Słysząc słowo kreatywność, mogą się przypomnieć studia pedagogiczne na UŁ i  Festiwal Twórczości, czyli Kreatywnego Myślenia. Zdaniem Krzysztofa J.   Szmidta twórczość jest działalnością człowieka przynoszącą rezultaty obiektywnie lub/i   subiektywnie nowe oraz wartościowe, we wszelkich dziedzinach życia, nie tylko w  nauce, sztuce i kulturze. To taka postawa, styl działania, sposób funkcjonowania, umożliwiający pokonanie rutyny, nawyków, przetartych szklaków myślenia i działania. Jest to działalność przynosząca wytwory: dzieła sztuki, sposoby patrzenia na świat, metody działania. Warto pamiętać, iż aby wytwór uznać za dzieło twórcze, musi spełniać kryteria: nowość, społeczna użyteczność i  generatywność (ponadczasowość), oryginalność. Na naszych warsztatach poprzez różnego rodzaju zadania będzie można rozwijać swój potencjał kreatywności.


,,Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym hejt w sieci’’

W sytuacji konfliktowej każdy może się znaleźć. Na zajęciach przez ćwiczenia będziemy poznawać, jak przy korzystaniu ze swoich zasobów osobistych i  kompetencji miękkich warto rozwiązać konflikty. Umiejętność efektywnego rozwiązywanie konfliktów i  zdrowej rywalizacja jest potrzebna w dzisiejszych czasach, dlatego poprzez ćwiczenia uczniowie będą uczyć się skutecznych technik rozwiązywania konfliktów.


,,Jak zostać swoim menedżerem – trening sprawnego zarządzania sobą, swoim czasem…’’

Na zajęciach uczniowie poprzez specjalnie przygotowane ćwiczenia dowiedzą się, co to w  ogóle jest zarządzanie swoim czasem, czy też zarządzanie sobą, dowiadując się w ten sposób, iż posiada się niebywały wpływ na wygląd danego dnia, co z kolei jest drogą do zdyscyplinowania siebie i efektywnej realizacji swoich planów, a także uczy odpowiedzialności. Świadomość mocnych stron u  uczniów, w  odniesieniu do ich kompetencji miękkich i zasobów osobistych, pozwoli im też poczuć się pewniejszym siebie. Często osoby nie potrafią określić swoich mocnych stron, wymienić, w jakiej sytuacji je stosujemy, czy w  jakim zdarzeniu moglibyśmy zastosować, w czym nam pomagają, kim pomogłyby się stać, co dzięki nim moglibyśmy zmienić w ciągu dnia. Umiejętność określania swoich mocnych stron przydaje się w życiu codziennym praktycznie na każdym kroku.


,,Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów-zajęcia relaksacyjne’’

Podczas zajęć warsztatowych dzieci będą miały możliwość poznawać swoje zainteresowania i zdolności oraz poznawać techniki relaksacji w oparciu o rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności. Natomiast dorośli dowiedzą się, jak w praktyczny sposób poprzez zainteresowania i zdolności mogą najmłodsi efektywnie wypoczywać.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl