Projekty

PROJEKT – 2020

„Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 07 stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.”
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis już po raz trzeci, realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.
Projekt zakłada realizację działań edukacyjno – profilaktycznych w obszarze zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Celem jest zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie umiejętności społecznych mogących obniżyć ryzyko wystąpienia uzależnienia oraz rozwój samoświadomości. Ponadto celem zajęć jest kształtowanie w młodych osobach postaw wolnych od uzależnień behawioralnych.
Od tego roku do projektu zapraszamy również rodziców i nauczycieli jako osoby mające decydujący wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka. Podczas warsztatów rodzice oraz nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające wspierać dzieci i młodzież w postawy wolne od e-uzależnień.
Działania adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Będą także mieli okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia. Są również skierowane do rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, którzy podczas warsztatów będą mieli możliwość pozyskać wiedzę mającą na celu podejmowanie działań wychowawczych i edukacyjnych zmierzających do przekazania dzieciom właściwych wzorców korzystania i używania nowoczesnych technologii już od najmłodszych lat. Zajęcia prowadzą pedagodzy, psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 18 grudnia 2020 roku. Koordynator projektu: Patrycja Król, telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.”

PROJEKT – 2019

„Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 07 stycznia 2019 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 07 stycznia 2019 roku, już po raz drugi, realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.
Głównym założeniem projektu jest zrealizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego używania Internetu. Celem prowadzonych zajęć ma być kształtowanie u uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii i promowanie zdrowego stylu życia. Projekt zakłada realizację działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom wynikającym z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. Adresatami tych działań są uczniowie szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego. W czasie trwania projektu realizowane są zajęcia dla 175 grup uczniów (łącznie 2100 uczniów). Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Będą także mieli okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia.

Zajęcia prowadzą pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 20 grudnia 2019 roku. W intensywnym okresie dwunastu miesięcy wykonawcy działań projektowych i ich odbiorcy-beneficjenci z pewnością pogłębią wiedzę o uzależnieniach behawioralnych, a tym samym nauczą się wdrażać w życie modele zachowań gwarantujących bezpieczeństwo i gwarancję zdrowia somatycznego, jak i psychicznego. Koordynator: Patrycja Król, telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.”

PROJEKT – 2018

„Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 02 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 02 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.
Głównym cel projektu to podniesienie poziomu świadomości uczniów na temat zagrożeń, wynikających z nadużywania Internetu, dostarczenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Sieci, a także motywowanie do korzystania z alternatywnych form spędzania czasu wolnego i kształtowanie zdrowego stylu życia.
Projekt zakłada realizację działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom wynikającym z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. Adresatami tych działań są uczniowie szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego. W czasie trwania projektu realizowane są zajęcia dla 150 grup uczniów (łącznie 1800 uczniów). Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z Sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Mają także okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z Sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia.
Zajęcia prowadzą pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 21 grudnia 2018 roku. W intensywnym okresie dwunastu miesięcy wykonawcy działań projektowych i ich odbiorcy-beneficjenci z pewnością pogłębią wiedzę o uzależnieniach behawioralnych, a tym samym nauczą się wdrażać w życie modele zachowań gwarantujących bezpieczeństwo i gwarancję zdrowia somatycznego, jak i psychicznego. Koordynator projektu: Patrycja Król, telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.”

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12