Konferencje 2017

II Edycja UZALEŻNIENIA A WYZWANIA TERAPII I EDUKACJI

W dniu 2 lutego 2017 r. w Auli im. Palucha Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi odbyła się II edycja konferencji „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”. Organizatorzy: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – zachęceni sukcesem frekwencyjnym I edycji konferencji – i tym razem liczyli na szeroki odzew środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

Tak też się stało podczas tegorocznej konferencji. Uniwersytecką aulę wypełnili reprezentanci świata nauki, terapeuci, wychowawcy i nauczyciele, przedstawiciele placówek kulturalnych, policjanci. Skład ekspertów-prelegentów, różnorodna i dopełniająca się tematyka prezentacji, a przede wszystkim niekonwencjonalny, niekiedy żywiołowy sposób przekazu sprawiły, że słuchacze z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w głosy naukowców i terapeutów. Walorem tej i kilku innych konferencji organizowanych przez specjalistów naszej Fundacji jest bowiem możliwość  spojrzenia na zagadnienie uzależnień z nieco innej perspektywy niż dotychczas. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących prelekcji:Narkotyki – wolność czy zniewolenie?” – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,

 

Narkotyki – wolność czy zniewolenie? – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,
Alkohol a cukrzyca – dr Marcin Kosmalski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Profilaktyka – mgr Piotr Kuraś, terapeuta, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,
Co to są halucynogeny? – dr Łukasz Mokros, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,
Co robić, gdy uczeń bierze dopalacze? – dr Jacek Koprowicz, Pabianickie Centrum Zdrowia Psychicznego,
Jak umieć odmawiać, jak ustrzec się w szkole przyjmowania narkotyków? – mgr Arkadiusz Bazelak, specjalista psychoterapii uzależnień, WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis,
Zagrożenie uzależnieniem wśród uczniów a praca nauczyciela – prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy.

Tradycyjnie konferencję otworzył wiceprezes Fundacji Vis Salutis, a zarazem gospodarz prof. dr hab. Tadeusz Pietras, który po przywitaniu prelegentów i gości wygłosił wykład o działaniu narkotyków na sferę psychosomatyczną jednostki. Prof. Pietras pasjonująco ukazał iluzyjność swoistego „wyzwolenia”, jakie obiecują narkotyki… W istocie bowiem uzależnienie od narkotyków skutecznie paraliżuje zdolność jednostki do podejmowania dojrzałych decyzji. Co ważne, problemy z podejmowaniem racjonalnych decyzji nie dotyczą jedynie zaawansowanej fazy choroby, ale podstępnie i niezauważenie pojawiają się w fazie wchodzenia nałóg.
O skutkach picia alkoholu dla organizmu cukrzyka mówił dr Marcin Kosmalski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Powołując się na ustalenia naukowe, obalił mit o restrykcji całkowitej abstynencji w przypadku hiperglikemii. Prelegent przedstawił skutki niekontrolowanego i warunkowanego wieloma czynnikami spożywania alkoholu przez cukrzyków. Głównym wnioskiem z prezentacji dra Kosmalskiego był postulat, aby chorzy na cukrzycę bardzo racjonalnie, nie naruszając z trudem osiągniętej – za pomocą insuliny, leków czy diety – równowagi i kontroli cukrzycy, dozowali napoje alkoholowe.
Mgr Piotr Kuraś, niezwykle aktywny i twórczy terapeuta, zaprezentował program warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, które ćwiczą skuteczne sposoby rozbrajania mechanizmów popadania w uzależnienie, motywują do leczenia, dają narzędzia do walki bezsilnością i bezradnością wobec uzależnienia oraz są profesjonalnym wsparciem w radzeniu sobie w sytuacji uzależnienia, a także w zmianie negatywnych wzorców myślenia.
Wystąpienie dra Łukasza Mokrosa miało charakter zarówno naukowej charakterystyki rodzajów i działania halucynogenów (a jest ich ponad dwa tysiące!), jak i sugestywnej opowieści o ich destrukcyjnym wpływie na jaźń człowieka biorącego te środki. Jak wykazał naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, halucynogeny skutecznie zmieniają świadomość, zniekształcają zdolności percepcyjne, powodują omamy, a także niwelują rozgraniczenie między „ja” a otoczeniem.
Dr Jacek Koprowicz, kierownik Pabianickiego Centrum Zdrowia Psychicznego, poświęcił swoją prezentację zjawisku zażywania dopalaczy. Specjalista, przytaczając liczne przypadki z własnej praktyki psychiatrycznej, scharakteryzował wpływ dopalaczy na zdrowie młodego człowieka. Wskazał także na instrumenty i możliwe reakcje otoczenia szkolnego w przypadkach zażywania dopalaczy przez uczniów.
Porywający i ekspresywny wykład wygłosił mgr Arkadiusz Bazelak, specjalista psychoterapii uzależnień i ekspert naszej Fundacji. Pokazał znakomicie, jak kształcić i stosować postawy asertywne w sytuacji, kiedy uczeń jest namawiany do zażycia narkotyków. Prelekcja terapeuty co rusz spotykała się z żywiołową reakcją, a niekiedy kontrreakcją audytorium, co wyzwalało w mówcy dodatkowe pokłady zaangażowania i owocowało jeszcze sugestywniejszą i bogato egzemplifikowaną narracją.
Podobnie jak rok temu nasze wydarzenie naukowe ukoronowała swoim wykładem prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani profesor spojrzała tym razem na problem uzależnień z perspektywy zadań nauczycielskich. Kontekst pedeutologiczny został w tym wystąpieniu zespolony z postulowaną zmianą programową i organizacyjną, polegającą na włączeniu profilaktyki do zajęć szkolnych, co pozwoliłoby na skuteczne oddziaływanie nauczyciela w warunkach zagrożenia patologią uzależnień.
Konferencja „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji” zakończyła się podsumowaniem obu edycji przez prof. T. Pietrasa. Uczony i oddany działacz Fundacji wyeksponował dorobek naukowy konferencji wypracowany przez wybitnych prelegentów i organizatorów, wskazał na obiecujące perspektywy rozszerzenia jej formuły, ale przede wszystkim zaprosił wypróbowanych i nowych przyjaciół na III edycję, do której pozostał niespełna rok.
Konferencji towarzyszył kiermasz książek poświęconych szeroko rozumianemu zdrowiu psychicznemu oraz pracy pedagoga z osobami uzależnionymi.

TRZECIE WARSZTATY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH

W dniu 13 maja 2017 r. odbyły się Trzecie Warsztaty Dotyczące Zaburzeń Afektywnych organizowane przez Fundację Vis Salutis. Tematem przewodnim konferencji były związki, jakie zachodzą pomiędzy bólem a depresją oraz używaniem substancji psychoaktywnych a zaburzeniami nastroju.

Obrady rozpoczął prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca prezesa Fundacji VisSalutis dr hab. Tadeusz Pietras, witając przybyłych gości i wykładowców oraz uczestników. Wygłosił on również pierwszy wykład poświęcony znaczeniu leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń snu. Zwrócił uwagę na korzystny wpływ trazodonu, mirtazapiny i mianseryny na zaburzenia snu towarzyszące zaburzeniom afektywnym.
Doktor Artur Pakosz i dr n. med. Katarzyna Antczak-Domagała omówili skomplikowane relacje, jakie zachodzą pomiędzy terapią bólu w opiece terminalnej a lękiem i depresją. Prelegenci zwracali szczególną uwagę na interakcje narkotycznych leków przeciwbólowych i leków przeciwdepresyjnych.
Kolejny wykład poświęcony został uzależnieniom. Prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w interesujący sposób przybliżył słuchaczom wiedzę o najnowszych dopalacze i niebezpieczeństwie ich zażywania. Wskazał na kryminologiczne aspekty używania dopalaczy i na nietypowe objawy po ich zażyciu.
Niedocenianym aspektem kliniki zaburzeń nastroju jest depresja u seniorów. Dr hab. Jakub Kaźmierski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił związek pomiędzy chorobami neurodegeneracyjnymi a zaburzeniami nastroju. Choroba Parkinsona i choroba Alzheimera są osiowym zagadnieniem psychogeriatrii. Towarzysząca tym chorobom depresja pogarsza rokowanie, obniża jakość życia i jest przyczyną przedwczesnych zgonów. Niebezpieczne są również są interakcje leków przeciwdepresyjnych, prokognitywnych i przeciwparkinsonowskich. Interakcje te wydają się szczególnie istotne w grupie seniorów, którzy chorują na liczne zaburzenia związane ze starzeniem.
Dr hab. Dominik Strzelecki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjął się trudnego dla psychiatrów zagadnienia leczenia stabilizatorami nastroju. Prelegent wskazał na zalety i wady litu, kwasu walproinowego, lamotryginy, olanzapiny, kwetiapiny i klozapiny. Podkreślił mocno fakt, że sole litu szczególnie skutecznie zapobiegają manii i samobójstwom w tej grupie pacjentów. Podkreślił korzystne działanie neuroleptyków drugiej generacji w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej.
Dr n. med. Marcin Kosmalski, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił związki pomiędzy cukrzycą a depresją, wskazując, że choć są to odrębne schorzenia, często współwystępują u pacjentów. Prelegent zwrócił uwagę, że cukrzyca jako schorzenie przewlekłe stanowi czynnik istotnie zwiększający ryzyko wystąpienia depresji. Jednocześnie badania pokazują, że istnieje także odwrotna zależność, mianowicie u osób zmagających się z depresją zachodzi większe ryzyko zachorowania na cukrzycę.
Warsztaty zakończył występ dr hab. Hanny Karakuły-Juchnowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prelegentka w niezwykle barwny sposób prezentowała wyniki własnych badań dotyczących żywienia w depresji i związków, jakie zachodzą pomiędzy spożywaniem glutenu a zaburzeniami psychicznymi. Gluten zawarty w pożywieniu wywołuje nie tylko celiakię i nieswoiste stany zapalne jelit, lecz jest także pośrednią przyczyną depresji i zaburzeń lękowych. Naukowcy zastanawiają się również nad znaczeniem nietolerancji glutenu w rozwoju autyzmu i schizofrenii.
Duża liczba uczestników, wysoki poziom merytoryczny i miła atmosfera sprawiły, że konferencja na trwale wpisała się w program ogólnopolskich warsztatów poświęconych zaburzeniom psychicznym. Zaproszeni wykładowcy wskazali na współczesne trendy w badaniach nad depresją i omówili nowoczesne formy jej leczenia. Zapraszamy zatem w maju 2018 roku na kolejną edycję warsztatów.

Kontakt w sprawie konferencji

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00

12