Program – Szkoła Psychoterapii

Założenia szkoły

W toku nauczania słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej. Kształcenie odbywa się w modelu uwzględniającym różne nurty psychoterapeutyczne. Moduły nauczania obejmują więc zagadnienia z: psychopatologii, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii psychodynamicznej, systemowej i humanistyczno-egzystencjalnej. Szczególny nacisk w procesie kształcenia kładziemy na umiejętności praktyczne, czyli na pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę z innymi specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. Omawiane są też zagadnienia etyczne w pracy terapeuty. Umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy są weryfikowane w formie obowiązkowych superwizji, sprawdzianów wiedzy teoretycznej i opisu studium przypadku. Istotnym elementem kształcenia psychoterapeutów jest praca własna, dlatego w Szkole Psychoterapii Vis Salutis przewidziane są: proces grupowy, analityczny trening grupowy i analiza genogramów.

Do kogo jest adresowane szkolenie

Szkoła Psychoterapii zaprasza lekarzy, w szczególności psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży oraz magistrów: psychologii, psychologii klinicznej, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, teologów i specjalistów terapii uzależnień. Warunkami przyjęcia do Szkoły są: dyplom lekarza lub dyplom magisterski, rozmowa kwalifikacyjna, wymóg dwuletniej pracy z klientem z uwzględnieniem wolontariatu (szeroko rozumiana pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia etc.).

Program podzielony jest na siedem modułów:
Moduł I – Praca własna – 270 godzin. Zajęcia rozpoczynają się 6-dniowym zgrupowaniem treningowym. Analityczny trening grupowy pełni funkcję elementu terapii własnej wymaganej do uzyskania certyfikatu jak i pośrednio praktycznej nauki zawodu terapeuty. Odbywa się raz w miesiącu w postaci 10-godzinego spotkania. Praca z własnym genogramem to także element terapii własnej niezbędny w procesie terapii rodzin, terapii par, jak i głębszym rozumieniu modułu terapii systemowej.
Moduł II – Szkoły terapeutyczne – 170 godzin. Słuchacze zdobywają wyczerpującą wiedzę i pełne umiejętności z zakresu poszczególnych podejść w psychoterapii. Uwaga! Nie uczymy jedynie wybranych elementów danego podejścia, lecz dajemy słuchaczom kompleksowe kompetencje w ramach kolejno omawianych podejść psychoterapeutycznych.
Moduł III – Psychopatologia, współczesne koncepcje psychologiczne i psychiatryczne – 80 godzin. Podczas zajęć teoretyczno-warsztatowych słuchacze poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii, psychologii klinicznej i interwencji kryzysowej.
Moduł IV – Terapia psychodynamiczna – dialogi terapeutyczne – 160 godzin. Słuchacze na zajęciach praktycznych uczą się pracy psychoterapeuty: nawiązania kontaktu, diagnozy psychoterapeutycznej, kontraktu terapeutycznego, procesu psychoterapii, zakończenia terapii.
Moduł V – Psychoterapia systemowa – 150 godzin. Słuchacze uczą się pracy terapeuty z rodziną i z parą ze wskazaniem różnic pomiędzy pracą systemową a pracą z klientem indywidualnym.
Moduł VI – Terapia poznawczo behawioralna – 110 godzin. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu klasycznej terapii CBT, jak i terapii tzw. III fali. Poznają podobieństwa i różnice pomiędzy terapią CBT a innymi nurtami psychoterapii. W module podkreśla się znaczenie badań nad skutecznością psychoterapii, jak i współpracę psychoterapeuty z lekarzem psychiatrą leczącym biologicznie.
Moduł VII – Superwizje – 150 godzin. Moduł obejmuje 50 godzin superwizji indywidualnej i 100 godzin superwizji grupowej. Superwizje prowadzą superwizorzy i superwizorzy-aplikanci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący psychodynamicznie, humanistycznie, systemowo oraz superwizorzy akredytowani przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Różne nurty superwizji pozwalają słuchaczom znaleźć własną, preferowaną drogę pracy z klientem/pacjentem. Słuchacz może odbyć superwizję indywidualną u osoby wskazanej przez siebie w liczbie 50 godzin. Szkoła zwróci wtedy słuchaczowi koszty superwizji indywidualnej – więcej szczegółów w Regulaminie Szkoły.

Staż Kliniczny – 360 godzin. Obowiązkiem słuchacza jest zrealizowanie we własnym zakresie i na swój koszt stażu klinicznego/kierunkowego w uprawnionej placówce zgodnej z „Warunkami uzyskania certyfikatu psychoterapeuty” Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Cel kształcenia

W Szkole Psychoterapii słuchacze uzyskują pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Nasi absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychoterapii indywidualnej;
 • terapii par i rodzin;
 • terapii grupowej.

Ukończenie Szkoły Psychoterapii wraz z indywidualną superwizją i odbyciem stażu w akredytowanym ośrodku daje prawo przystąpienia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Organizacja kształcenia

Nauka w Szkole Psychoterapii trwa pięć lat. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele raz w miesiącu w godzinach 9.00–18.30. W roku akademickim przewidziano 10 zjazdów, realizowanych w siedzibie Fundacji z wyłączeniem zgrupowania treningowego.

Słuchacze biorą udział w zajęciach warsztatowo-wykładowych, odbywają terapię własną (zgrupowanie treningowe, grupowy trening analityczny, analiza genogramu) oraz uczestniczą w superwizjach grupowych.

Główne metody kształcenia to:

 • symulowanie terapii indywidualnej, terapii grupowej i terapii rodzin;
 • analiza nagranych sesji terapeutycznych;
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach.

Podczas superwizji słuchacze są zobowiązani do przedstawiania doświadczanych trudności w terapii z klientem/pacjentem. Od trzeciego roku słuchacze rozpoczynają zajęcia z superwizji. Superwizorem jest terapeuta z listy superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zaliczenia

W trakcie nauki dopuszczalne jest 10 godzin nieobecności w każdym module (z wyłączeniem analitycznego treningu grupowego, na którym dopuszcza się jedną nieobecność – 20 godzin). Opuszczenie większej liczby godzin powoduje niezaliczenie roku. Nieobecności można jednak odrobić w kolejnych edycjach lub zaliczyć w innej formie, jakie dopuszcza Regulamin Szkoły – nie dotyczy analitycznego treningu grupowego i grupy genogramowej. Słuchacz, który zdecyduje się na wybór superwizora indywidualnego spoza kadry dydaktycznej Szkoły, ma obowiązek dostarczyć najpóźniej do końca drugiego roku (4 semestru) zaświadczenie, że prowadzi psychoterapię pod superwizją, przy czym wybranym superwizorem powinien być superwizor z listy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Słuchacz ma obowiązek superwizować dwa przypadki podczas superwizji prowadzonej w ramach zajęć. Ma również obowiązek przystąpienia do testu z psychopatologii (semestr V). Słuchacz jest zobowiązany przedstawić cztery opisy przypadków (pierwszego po zakończeniu modułu obejmującego tematykę szkół terapeutycznych oraz kolejne po każdym roku kształcenia ), sporządzone w wybranym przez słuchacza nurcie.

Warunki ukończenia kursu

 • Uzyskanie wymaganej Regulaminem ilości godzin obecności na zajęciach merytorycznych (w każdym module dopuszczonych jest 10 godzin nieobecności bez konieczności ich zaliczania; większa ilość opuszczonych godzin wymaga zaliczenia);
 • Odbycie doświadczenia własnego w postaci udziału w grupie self-experience w wymiarze przynajmniej 180 godzin;
 • Odbycie 50 godzin superwizji indywidualnej i 100 godzin superwizji grupowej;
 • Przedstawienie 4 opisów przypadków w terminach wskazanych Regulaminem;
 • Zaliczenie egzaminu z psychopatologii;
 • Zdanie egzaminu końcowego.

Zalety naszej Szkoły

 • W trakcie Szkoły słuchacz odbywa terapię własną. Zmniejsza to całkowity koszt procedur wymaganych do egzaminu certyfikacyjnego.
 • W programie słuchacz realizuje łącznie i kompleksowo wybrane podejścia psychoterapeutyczne, uwzględniające różne nurty.
 • Słuchacz może odbyć superwizję indywidualną (50 godzin) u superwizora niebędącego dydaktykiem Szkoły Psychoterapii Vis Salutis. W takiej sytuacji Fundacja zwróci słuchaczowi koszty odbytej superwizji indywidualnej (więcej w Regulaminie).
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę raz w miesiącu.
 • Uczymy w Łodzi, najlepiej położonym mieście w Polsce!

Zakończenie kursu

Uczestnicy szkolenia po pięciu latach udziału w kursie otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Zaświadczenie to jest warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kontakt do Szkoły Psychoterapii

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12