1. Czy osoby będące w trakcie studiów magisterskich mogą zostać zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień?

Jest możliwość, aby osoby będące w trakcie studiów magisterskich były zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień. Jest to możliwe w sytuacji gdy:
a-kandydat ma tytuł licencjata i jest w trakcie studiów magisterskich uzupełniających,
b-kandydat jest na IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

Ważne jest, aby podczas kwalifikacji uczestnika na szkolenie miał on realną szansę zdobycia wykształcenia wyższego magisterskiego przed zakończeniem szkolenia (I etapu). Dodatkową kwestią jest to, czy osoby w takiej sytuacji, czyli będące jeszcze w trakcie studiów magisterskich i awansem zakwalifikowane do szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień, mogą otrzymać od Krajowego Biura zaświadczenie o byciu w procesie certyfikacji w zakresie specjalisty. Taka możliwość nie istnieje. By otrzymać zaświadczenie uczestnik szkolenia musi przesłać wypełniony i podstemplowany przez podmiot szkolący wniosek oraz zaświadczenie o byciu w trakcie studiów magisterskich wraz z przewidywanym terminem ich zakończenia. Studenci, którzy będąc w trakcie studiów zostaną zakwalifikowani awansem do szkolenia otrzymają zaświadczenie “instruktor terapii uzależnień”.


2.  Czy samemu mogę sobie wybrać superwizora i ośrodek stażowy?

Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Słuchacz ma obowiązek wybrać superwizora, z którego usług chce skorzystać pod warunkiem, że nie jest to superwizor zatrudniony w tej samej placówce co Słuchacz oraz nie zachodzi między nimi relacja służbowej zależności. Słuchacz będzie zobowiązany poinformować Fundację o wyborze superwizora.
Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz placówek stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przekaże pisemną informację o zasadach i warunkach odbywania staży proponowanych przez poszczególne placówki. Słuchacze po wybraniu placówki stażowej będą zobowiązani samodzielnie zarezerwować sobie w niej miejsce. Po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji Słuchacz poinformuje o swoim wyborze Fundację.


3.  Czy i kiedy mogę się ubiegać o zaświadczenie w procesie certyfikacji na instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 16.01.2020 Słuchacz może starać się o takie zaświadczenie po zakończeniu pierwszego zjazdu, w którym brał udział. Wniosek należy pobrać ze strony Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Wypełniony wniosek należy wysłać w oryginale pocztą na adres Fundacji w celu poświadczenia  udziału w szkoleniu. Fundacja odsyła wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Podpisany wniosek przez Fundację wysyłają Państwo wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. KBPN na tej podstawie wystawia zaświadczenie końcowe w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.


4.  W jakim terminie od rozpoczęcia szkolenia jego uczestnik powinien podejść do egzaminu certfikującego?

Przepis art. 27 ust 8a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień są obowiązane, pod rygorem konieczności odbycia szkolenia, przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia szkolenia. Egzaminy, składające się z części pisemnej i ustnej, organizowane są, co najmniej 2 razy w roku, przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu, jak również ramowy programy szkoleń w dziedzinie uzależnień określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 931). Przepis ten w praktyce stwarza wątpliwości interpretacyjne. Nie wskazano w nim bowiem jak należy liczyć termin 4-letni na przystąpienie do egzaminu, jak również czy obowiązek ponownego odbycia szkolenia dotyczyć ma obu modułów szkoleniowych wskazanych w ww. rozporządzeniu, czy tylko jednego. Wskazany 4 –letni termin stwarza sytuację, w której osoby ubiegające się o wymienione certyfikaty stawiane są w różnej sytuacji prawnej. Mianowicie osoby, które nie maja wymaganego stażu pracy w terapii uzależnień zobowiązane są do odbycia dwóch modułów szkoleniowych, a pozostałe osoby tylko jednego modułu, Biorąc pod uwagę fakt, że ukończenie szkolenia w zakresie obydwu modułów zajmuje więcej czasu, w praktyce często uniemożliwia tym osobom przystąpienie  w terminie do egzaminu. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że egzaminy te są organizowane jedynie dwa razy w roku i w konsekwencji dochodzi do sytuacji, ze wskazany termin 4 letni w praktyce ulega skróceniu. Jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie w styczniu a egzaminy są organizowane w marcu, to aby zmieścić się w terminie 4 letnim (liczonym jako 365 dni) musiałaby podejść do egzaminu na jesieni, co znacząco skraca przysługujący jej termin.
Z uwagi na przedstawione wątpliwości i trudności praktyczne w stosowaniu tego przepisu, należy przyjąć interpretację następującą: termin 4 letni należy liczyć do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 4 letni termin na przystąpienie do egzaminu. Inaczej rzecz ujmując, nie liczy się roku, w którym rozpoczęto szkolenie.
Przykładowo, jeżeli dana osoba rozpocznie szkolenie w maju 2015 r. to termin 4 letni na przystąpienie do egzaminu upłynie z końcem roku kalendarzowego 2019, a nie w maju 2019 r. Powyższa wykładnia celowościowa a nie gramatyczna jest uzasadniona zagwarantowaniem wszystkim osobom ubiegającym się o certyfikaty realnych praw do ich uzyskania, poprzez przyznanie im pełnych 4 lat na ukończenie szkoleń.


Kontakt do Studium


 

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00