1. Czy osoby będące w trakcie studiów magisterskich mogą zostać zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień?

Jest możliwość, aby osoby będące w trakcie studiów magisterskich były zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień. Jest to możliwe w sytuacji gdy:
a-kandydat ma tytuł licencjata i jest w trakcie studiów magisterskich uzupełniających,
b-kandydat jest na IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

Ważne jest, aby podczas kwalifikacji uczestnika na szkolenie miał on realną szansę zdobycia wykształcenia wyższego magisterskiego przed zakończeniem szkolenia. Dodatkową kwestią jest to, czy osoby w takiej sytuacji, czyli będące jeszcze w trakcie studiów magisterskich i awansem zakwalifikowane do szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień, mogą otrzymać od Krajowego Biura zaświadczenie o byciu w procesie certyfikacji w zakresie specjalisty. Taka możliwość nie istnieje. By otrzymać zaświadczenie uczestnik szkolenia musi przesłać wypełniony i podstemplowany przez podmiot szkolący wniosek oraz zaświadczenie o byciu w trakcie studiów magisterskich wraz z przewidywanym terminem ich zakończenia. Studenci, którzy będąc w trakcie studiów zostaną zakwalifikowani awansem do szkolenia otrzymają zaświadczenie “instruktor terapii uzależnień”. Po zdobyciu właściwego dyplomu magisterskiego takie zaświadczenie zostanie zaktualizowane.


2.  Czy samemu mogę sobie wybrać superwizora i ośrodek stażowy?

Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Słuchacz ma obowiązek wybrać superwizora, z którego usług chce skorzystać pod warunkiem, że nie jest to superwizor zatrudniony w tej samej placówce co Słuchacz oraz nie zachodzi między nimi relacja służbowej zależności. Słuchacz będzie zobowiązany poinformować Fundację o wyborze superwizora.
Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz placówek stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przekaże pisemną informację o zasadach i warunkach odbywania staży proponowanych przez poszczególne placówki. Słuchacze po wybraniu placówki stażowej będą zobowiązani samodzielnie zarezerwować sobie w niej miejsce. Po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji Słuchacz poinformuje o swoim wyborze Fundację.


3.  Czy i kiedy mogę się ubiegać o zaświadczenie w procesie certyfikacji na instruktora terapii uzależnień lub specjalisty psychoterapii uzależnień?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 16.01.2020 Słuchacz może starać się o takie zaświadczenie po zakończeniu pierwszego zjazdu, w którym brał udział. Wniosek należy pobrać ze strony Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Wypełniony wniosek należy wysłać w oryginale pocztą na adres Fundacji w celu poświadczenia  udziału w szkoleniu. Fundacja odsyła wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Podpisany wniosek przez Fundację wysyłają Państwo wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. KBPN na tej podstawie wystawia zaświadczenie końcowe w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.


4.  W jakim terminie od rozpoczęcia szkolenia jego uczestnik powinien podejść do egzaminu certfikującego?

Przepis art. 27 ust 8a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień są obowiązane, pod rygorem konieczności odbycia szkolenia, przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia szkolenia. Egzaminy, składające się z części pisemnej i ustnej, organizowane są, co najmniej 2 razy w roku, przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu, jak również ramowy programy szkoleń w dziedzinie uzależnień określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 931). Przepis ten w praktyce stwarza wątpliwości interpretacyjne. Nie wskazano w nim bowiem jak należy liczyć termin 4-letni na przystąpienie do egzaminu, jak również czy obowiązek ponownego odbycia szkolenia dotyczyć ma obu modułów szkoleniowych wskazanych w ww. rozporządzeniu, czy tylko jednego. Wskazany 4 –letni termin stwarza sytuację, w której osoby ubiegające się o wymienione certyfikaty stawiane są w różnej sytuacji prawnej. Mianowicie osoby, które nie maja wymaganego stażu pracy w terapii uzależnień zobowiązane są do odbycia dwóch modułów szkoleniowych, a pozostałe osoby tylko jednego modułu, Biorąc pod uwagę fakt, że ukończenie szkolenia w zakresie obydwu modułów zajmuje więcej czasu, w praktyce często uniemożliwia tym osobom przystąpienie  w terminie do egzaminu. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że egzaminy te są organizowane jedynie dwa razy w roku i w konsekwencji dochodzi do sytuacji, ze wskazany termin 4 letni w praktyce ulega skróceniu. Jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie w styczniu a egzaminy są organizowane w marcu, to aby zmieścić się w terminie 4 letnim (liczonym jako 365 dni) musiałaby podejść do egzaminu na jesieni, co znacząco skraca przysługujący jej termin.
Z uwagi na przedstawione wątpliwości i trudności praktyczne w stosowaniu tego przepisu, należy przyjąć interpretację następującą: termin 4 letni należy liczyć do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 4 letni termin na przystąpienie do egzaminu. Inaczej rzecz ujmując, nie liczy się roku, w którym rozpoczęto szkolenie.
Przykładowo, jeżeli dana osoba rozpocznie szkolenie w maju 2015 r. to termin 4 letni na przystąpienie do egzaminu upłynie z końcem roku kalendarzowego 2019, a nie w maju 2019 r. Powyższa wykładnia celowościowa a nie gramatyczna jest uzasadniona zagwarantowaniem wszystkim osobom ubiegającym się o certyfikaty realnych praw do ich uzyskania, poprzez przyznanie im pełnych 4 lat na ukończenie szkoleń.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00