Założenia Specjalizacji

Cele szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego to:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy;
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej, medycznej i społecznej w praktyce;
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z diagnozy nozologicznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej klinicznej;
 • nabywanie kompetencji w zakresie umiejętności monitorowania, oceny efektów procesu psychoterapii i innych oddziaływań terapeutycznych oraz ich modyfikowania;
 • rozwijanie świadomości metodologicznej i wiedzy z praktyki opartej na dowodach naukowych;
 • rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego;
 • uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Kurs przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Fundacja dba o wysoką jakość szkolenia (przekazywanie treści teoretycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy, uczenie metod pracy o udowodnionej skuteczności, wysokie kompetencje merytoryczne i etyczne osób prowadzących zajęcia warsztatowe, treningowe, superwizje oraz staże kierunkowe. Kierownik specjalizacji, wskazany przez kierownika jednostki szkolącej nadzoruje przebieg szkolenia specjalizacyjnego realizowanego przez poszczególne osoby specjalizujące się. Kursy specjalizacyjne zaliczane są przez kierownika kursu, a staże kierunkowe wraz z przygotowaniem studium przypadków i zaliczeniem kolokwium u opiekuna stażu. Zarówno studia przypadków, jak i pisemne kolokwia są przechowywane w jednostce akredytowanej. Szkolenie specjalizacyjne jest prowadzone zgodnie z programem i kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), realizowanym w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej. Wykaz literatury obowiązującej do egzaminu w części teoretycznej i praktycznej jest publikowany na stronie internetowej CEM.


Kogo szkolimy

Osoby ubiegające się o kwalifikację specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień powinny posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.


Zakres merytoryczny szkoły

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity.
W programie szkolenia przewidziano następujące moduły, kursy i staże kierunkowe:

MODUŁ I. Podstawy wiedzy medycznej dla specjalisty psychoterapii uzależnień
Moduł realizowany jest w formie 3 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 40 godzin szkoleniowych, w tym: 24 godzin wykładów oraz 16 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Psychopatologia zaburzeń psychicznych i zachowania – diagnoza i ich leczenie”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Współwystępowanie zaburzeń psychicznych
  i zachowania z uzależnieniami”
 3. Kurs specjalizacyjny: „Zaburzenia używania substancji i kontroli impulsów zachowania uzależniające, a choroby somatyczne”

MODUŁ II. Podstawy wiedzy psychologicznej dla specjalisty psychoterapii uzależnień
Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 40 godzin szkoleniowych, w tym: 18 godzin wykładów oraz 22 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Teorie i mechanizmy psychologiczne wyjaśniające zaburzenia używania substancji i kontroli impulsów oraz zaburzeń uzależniających”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Psychologiczna diagnoza kliniczna w leczeniu uzależnień”

MODUŁ III. Psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin
Moduł realizowany jest w formie 3 kursów specjalizacyjnych, w minimalnym okresie 10 miesięcy, celem umożliwienia ugruntowania nabywanej wiedzy i umiejętności ćwiczonych w praktyce. Moduł obejmuje łącznie: 200 godzin szkoleniowych, w tym: 50 godzin wykładów oraz 150 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Wprowadzenie do psychoterapii”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Psychoterapia osób uzależnionych – diagnoza i proces psychoterapeutyczny”
 3. Kurs specjalizacyjny: „Psychoterapia grupowa w pracy z osobami uzależnionymi”

MODUŁ IV. Programy terapeutyczne w lecznictwie uzależnień
Moduł realizowany jest w formie 3 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 88 godzin szkoleniowych, w tym: 28 godzin wykładów oraz 60 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Programy ograniczania używania substancji psychoaktywnych”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Programy terapeutyczne osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w specyficznych grupach”
 3. Kurs specjalizacyjny: „Wybrane metody pracy w lecznictwie uzależnień”

MODUŁ V. Rodzina z problemem uzależnienia – diagnoza i terapia
Moduł realizowany jest w formie 3 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 120 godzin szkoleniowych, w tym: 26 godzin wykładów oraz 94 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Problemy partnerek/ów i bliskich osób uzależnionych”
 3. Kurs specjalizacyjny: „Rodzina z problemem uzależnienia, a rozwój dzieci. Osoby dorosłe z doświadczeniem życia w rodzinie z problemem uzależnienia”

MODUŁ VI. Dzieci i młodzież w obliczu uzależnień – diagnoza i terapia
Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 56 godzin szkoleniowych, w tym: 26 godzin wykładów oraz 30 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Prawidłowości rozwoju u dzieci i młodzieży – czynniki ryzyka i czynniki ochronne zaburzeń używania substancji i kontroli impulsów oraz zachowań uzależniających”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Psychoterapia dzieci i młodzieży”

MODUŁ VII. Podstawy prawne i organizacyjne w lecznictwie uzależnień
Moduł realizowany jest w formie 3 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 24 godzin szkoleniowych, w tym: 15 godzin wykładów oraz 9 godzin warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Organizacja systemu leczenia uzależnień i podstawy prawne pracy psychoterapeuty uzależnień”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Podstawy opiniowania sądowego i ekspertyz dla innych instytucji”
 3. Kurs specjalizacyjny: „Integracja działań wielospecjalistycznych wobec osób uzależnionych i ich rodzin”

wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej

MODUŁ VIII. Staże kierunkowe
Moduł realizowany jest w formie 8 staży specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 720 godzin szkoleniowych.

 1. Staż kierunkowy: „Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania osób dorosłych”- 15 dni (120 godz.).
 2. Staż kierunkowy: „Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych w okresie dzieciństwa i dorastania”- 15 dni (120 godz.).
 3. Staż kierunkowy: „Leczenie zespołów abstynencyjnych i ostrych zatruć”- 5 dni (40 godz.).
 4. Staż kierunkowy: „Leczenie osób uzależnionych – diagnoza i programy terapeutyczne w stacjonarnym trybie leczenia uzależnień”- 15 dni (120 godz.).
 5. Staż kierunkowy: „Leczenie osób uzależnionych – diagnoza i programy terapeutyczne w ambulatoryjnym trybie leczenia uzależnień”- 15 dni (120 godz.).
 6. Staż kierunkowy: „Leczenie osób uzależnionych – terapia i rehabilitacja w oparciu o oddziaływanie społeczności terapeutycznej”- 5 dni (40 godz.).
 7. Staż kierunkowy: „Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób doświadczających trudności w związku z uzależnieniem bliskich – diagnoza i metody pracy”- 15 dni (120 godz.).
 8. Staż kierunkowy: „Leczenie substytucyjne”- 5 dni (40 godz.).

MODUŁ IX. Treningi szkoleniowe rozwoju zawodowego
Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 160 godzin szkoleniowych.
1. Kurs specjalizacyjny: „Treningi grupowe”- 16 dni (128 godz.).
część 1: sesja otwarcia: 16 godz. (2 dni),
część 2: trening interpersonalny: 56 godz. (7 dni),
część 3: trening intrapsychiczny: 56 godz. (7dni).

2. Kurs specjalizacyjny: „Kompetencje zawodowe specjalisty psychoterapii uzależnień” 4 dni (32 godz.)- warsztaty
część 1: 16 godz. (2 dni),
część 2: 16 godz. (2 dni).


MODUŁ X. Superwizja
Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych obejmujących łącznie: 272 godziny szkoleniowe, w tym: 8 godzin wykładów oraz 264 godziny warsztatów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Superwizja kliniczna procesu diagnostycznego”
 2. Kurs specjalizacyjny: „Superwizja procesu psychoterapeutycznego” – przez cały okres specjalizacji z systematyczną częstotliwością, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

KURS JEDNOLITY
Kurs realizowany jest w formie 16 godzin wykładów.

 1. Kurs specjalizacyjny: „Prawo medyczne”

SAMOKSZTAŁCENIE
Plan szkolenia specjalizacyjnego oprócz realizacji zajęć w ramach modułów i kursów specjalizacyjnych obejmuje samokształcenie słuchacza, które kończy się przygotowaniem pracy naukowej lub poglądowej. Słuchacz zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji. Ponadto przez cały okres szkolenia specjalizacyjnego słuchacz systematycznie kształci się przez zapoznawanie się literaturą przedmiotu rozwijającą aktualną wiedzę kliniczną w szczególności z zakresu uzależnień i psychoterapii uzależnień.


Ramy czasowe

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień trwa 4 lata. Obejmuje 1736 godzin szkolenia specjalizacyjnego zorganizowanego przez akredytowaną jednostkę szkolącą, w tym 1016 godzin kursów specjalizacyjnych i 720 godzin staży kierunkowych oraz staż podstawowy wynoszący 5048 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji.

nurty psychoterapii

MODUŁ I- 5 dni- 40 godzin;
MODUŁ II- 5 dni, 40 godzin;
MODUŁ III- 25 dni, 200 godzin;
MODUŁ IV- 11 dni, 88 godzin;
MODUŁ V- 15 dni, 120 godzin;
MODUŁ VI- 7 dni, 56 godzin;
MODUŁ VII- 3 dni, 24 godziny;
MODUŁ VIII:
Staż 1- 15 dni, 120 godzin;
Staż 2- 15 dni, 120 godzin;
Staż 3- 5 dni, 40 godzin;
Staż 4- 15 dni, 120 godzin;
Staż 5- 15 dni, 120 godzin;
Staż 6- 5 dni, 40 godzin;
Staż 7- 15 dni, 120 godzin;
Staż 8- 5 dni, 40 godzin.
MODUŁ IX- 20 dni, 160 godzin;
MODUŁ X- 34 dni, 272 godziny;
KURS JEDNOLITY- 2 dni, 16 godzin;
STAŻ PODSTAWOWY– 631 dni, 5048 godzin (w miejscu pracy zawodowej)
SAMOKSZTAŁCENIE- 40 dni, 320 godzin


Zaliczenia

W planie szkolenia specjalizacyjnego przewidziano komponent sprawdzania wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy. Składa się on z następujących form:

 • kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem danego modułu u kierownika specjalizacji – przeprowadzane po zakończeniu każdego modułu;
 • kolokwium z zakresu wiedzy i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem danego kursu specjalizacyjnego u kierownika naukowego danego kursu – przeprowadzane po zakończeniu każdego kursu specjalizacyjnego;
 • kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych (w tym opracowania przypadków) objętych programem stażu kierunkowego u opiekuna stażu kierunkowego – przeprowadzane po zakończeniu każdego stażu kierunkowego;
 • zaliczenie warsztatów superwizyjnych przez prowadzącego superwizora – ocena rozumienia zjawisk w psychoterapii oraz adekwatnego reagowania w prowadzonym przez siebie procesie psychoterapii i pozytywna ocena studiów przypadków pacjentów prowadzonych w co najmniej 6-miesięcznym procesie psychoterapeutycznym – przeprowadzane po zakończeniu kursu specjalizacyjnego: „Superwizja procesu psychoterapeutycznego”;
 • ocena pracy naukowej lub poglądowej – przeprowadzana po przedłożeniu pracy przez słuchacza;
 • ocena znajomości piśmiennictwa – przeprowadzana po zakończeniu realizacji wszystkich modułów przewidzianych w programie szkolenia specjalizacyjnego.

Kontakt do Studium


 

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00