Założenia Studium

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Kurs przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. Umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy są weryfikowane w formie obowiązkowych superwizji, sprawdzianów wiedzy teoretycznej i opisu studium przypadku.


Kogo szkolimy

1) Osoby ubiegające się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień powinny spełniać następujące warunki: tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub tytuł zawodowy lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na ww. kierunkach.
2) Osoby ubiegające się o certyfikat instruktora terapii uzależnień powinny spełniać następujące warunki: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom magisterski inny niż w ścieżce kształcenia na specjalistę psychoterapii uzależnień.


Zakres merytoryczny szkoły

Etap I – szkolenie dydaktyczne:

1) Treningi psychologiczne – praca uczestników szkolenia nad osobistymi problemami oraz własnym rozwojem – w wymiarze 100 godzin, w tym:

 • trening interpersonalny – 50 godzin;
 • trening intrapsychiczny – 50 godzin.

2) Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin:

 • koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych;
 • koncepcje współuzależnienia i psychoterapia członków rodzin alkoholowych;
 • wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości.

3) Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin, podczas których trenowane są następujące umiejętności:

 • motywowanie do zmiany;
 • pomaganie w kontakcie indywidualnym z pacjentem;
 • prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego;
 • praca z grupą terapeutyczną;
 • prowadzenie sesji terapii grupowej;
 • praca z rodziną;
 • prowadzenie sesji rodzinnych;
 • nawiązywanie kontaktu terapeutycznego i przyjmowanie pacjenta do programu;
 • diagnozowanie;
 • rozpoznanie problemów pacjenta i tworzenie strategii ich rozwiązywania;
 • konstruowanie indywidualnych planów terapii;
 • monitorowanie postępów pacjenta w terapii;
 • prowadzenie oddziaływań edukacyjnych;
 • prowadzenie treningów zachowań konstruktywnych;
 • prowadzenie interwencji kryzysowej;
 • pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykowne i szkodliwie;
 • pomaganie osobom uzależnionym od zachowań behawioralnych
 • praca w zespole terapeutycznym (prowadzenie dokumentacji, prezentacja problemów pacjenta, ocena efektów leczenia, opisywanie własnej pracy, kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami).

Program szkolenia zakłada różnicowanie poziomu nauki specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień pod kątem wymaganych od tych grup kompetencji zawodowych i świadczeń, do wykonywania których są oni uprawnieni.


Etap II – staże kliniczne

Staże kliniczne organizowane są zgodnie z zasadami prowadzenia staży klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia określonymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Vis Salutis współpracuje w tym zakresie z podmiotami leczniczymi umieszczonymi w wykazie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Staż kliniczny w wymiarze minimum 80 godzin dydaktycznych jest realizowany po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych. Słuchacze po wybraniu placówki stażowej są zobowiązani samodzielnie zarezerwować sobie w niej miejsce.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne organizowane są zgodnie z zasadami prowadzenia superwizji klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia określonymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Vis Salutis współpracuje w zakresie organizacji superwizji klinicznych z superwizorami, umieszczonymi w wykazie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Superwizja kliniczna w wymiarze minimum 80 godzin dydaktycznych obejmująca opracowanie i udokumentowanie 100 godzin dydaktycznych programu terapii indywidualnej i grupowej z pacjentem jest realizowana po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych.


Cel kursu

Celem Szkolenia w dziedzinie uzależnienia – Studium Terapii Uzależnień jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii uzależnień. Ukończenie szkolenia wraz z superwizją i odbyciem stażu w akredytowanym ośrodku pozwala przystąpić do egzaminu na certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i certyfikat instruktora terapii uzależnień.


Ramy czasowe

Kurs trwa 2,5 roku i obejmuje 800 godzin szkolenia rozłożonych na trzy etapy

 • Etap I: Szkolenie dydaktyczne – 17 sesji szkoleniowych – 640 godzin;
 • Etap II: Staż kliniczny – 80 godzin (2 tygodnie w ośrodku stażowym);
 • Etap III: Superwizja kliniczna – 80 godzin (10 miesięcy spotkań).

Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele w siedzibie Fundacji z wyłączeniem zgrupowania treningowego (sesje 1–2) oraz Etapu II i III.


Zaliczenia

W trakcie Etapu I szkolenia dopuszczalne są nieobecności bez żadnej konsekwencji dla procesu kształcenia w wymiarze do 50 godzin (więcej w Regulaminie Studium). Opuszczenie większej liczby godzin traktowane jest jako niezaliczenie kursu. Nieobecności można jednak odrobić w kolejnych edycjach kursu – nie dotyczy to treningu interpsychicznego i intrapsychicznego (sesje 1–2) oraz Etapu II i Etapu III.
Weryfikacja efektów uczenia się podczas szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności, a jej celem jest potwierdzenie osiągnięcia przez słuchacza efektów opisanych szczegółowo w sylabusach. Prowadzona jest ona na różnych etapach kształcenia. Metodami weryfikacji wiedzy są kolokwia pisemne oraz egzamin końcowy, a metody weryfikacji umiejętności stanowią „scenki” oraz prezentacja opisu przypadku. Metodą weryfikującą zarówno wiedzę, jak i umiejętności są rozmowy konsultacyjne z opiekunem roku.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00