Rekrutacja – Studium Terapii Uzależnień

Szkolenie

Szkolenie Specjalizacyjne w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień

Szanowni Państwo, informujemy, że Fundacja Vis Salutis w dniu 04.09.2023 r. otrzymała akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Tym samy Fundacja jest pierwszym podmiotem w Polsce, który otrzymał takową akredytację. https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne

Nabór kandydatów na drugie postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się 30 kwietnia 2024r. i będzie prowadzony za pomocą teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  https://smk.ezdrowie.gov.pl
Każda osoba która będzie chciała przystąpić do rekrutacji powinna założyć sobie login w systemie SMK, wybrać rolę „inny pracownik w ochronie zdrowia” oraz wnioskowany tryb szkolenia specjalizacyjnego “podstawowy”, a nadanie uprawnień w SMK jest po stronie Urzędu Wojewódzkiego.
W tej sprawie proszę się kontaktować z ŁUW p. Katarzyną Jentkiewicz tel. 42 664 20 58

Kwalifikacje

Kwalifikacje Kandydata do szkolenia

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza przystąpić do specjalizacji:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach (kierunki studiów w zakresie: lekarskim, pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie)
 • zostać zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Termin rekrutacji

Osoba składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami w terminie: od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 01 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Osoby które się zakwalifikują mają wyznaczone spotkanie organizacyjny w dniu 06.07.2024r. https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/spotkanie-organizacyjne-dla-specjalizantow/

Dokumenty

Podczas rekrutacji wymagana jest dokumentacja:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
 • odwzorowanie cyfrowe zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa art.8 ust.2 pkt 1 ustawy 

Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych.

Kwalifikacja dokumentów

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych

Rekrutacja a Konkurs

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia – 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
   1. stopnia naukowego – 2 punkty
   2. tytułu naukowego – 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji – 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie 24 wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne.

O wyniku pierwszego postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia osobę za pomocą SMK w dniu 16 stycznia 2024 roku, wyniki drugiego postępowania zostaną ogłoszone 01 lipca 2024 roku.

Kontakt do Studium

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12