Akredytacja – Studium Terapii Uzależnień

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informujemy, że w dniu 29.12.2023 roku pozytywnie rozpatrzyło wniosek Fundacji Vis Salutis dotyczący zwiększenia liczby osób mogących przystąpić do Specjalizacji w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień z 24 do 48 przy jednoczesnym przedłużeniu akredytacji do 28.12.2028 roku.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informujemy, że w dniu 04.09.2023 roku Fundacja Vis Salutis została wpisana do rejestru jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień pod nr 1. https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne
Dnia 01 września 2023 roku Zespół Ekspertów w składzie:

  • dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała /przewodnicząca
  • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała /konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień
  • dr Anna Przenzak /członek zespołu
  • dr Bogusława Bukowska /członek zespołu

przyznał Fundacji Vis Salutis akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie psychoterapii uzależnień do 03.09.2028 roku.

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że w dniu 02 czerwca 2021 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznało Fundacji Vis Salutis akredytację szkolenia w dziedzinie uzależnień – Studium Terapii Uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Akredytacja jest zgodna z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 24 marca 2021 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Fundacja otrzymała akredytację na jedną edycje szkolenia. Rekrutacja jest w trakcie. / akredytacja wygasła

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznało Fundacji Vis Salutis akredytację szkolenia w dziedzinie uzależnień – Studium Terapii Uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Akredytacja jest zgodna z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Fundacja otrzymała akredytację na dwie edycje szkolenia. Nabór został zakończony. / akredytacja wygasła

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis. Nasze Studium znajduje się na liście akredytowanych szkoleń PARPA. Studium Terapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnienia i współuzależnienia. Nabór został zakończony. / akredytacja wygasła

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Fundacja Vis Salutis jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00140/2015, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Kontakt do Studium

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12