UZALEŻNIENIA A WYZWANIA TERAPII I EDUKACJI

W dniu 16 lutego 2018 r. w Auli im. Palucha Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi odbyła się III edycja konferencji „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”. Organizatorzy: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprosili wielu ekspertów i przedstawicieli środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

Tegoroczna edycja konferencji potwierdziła jej rangę w prezentacji i popularyzacji wiedzy na temat uzależnień w pespektywie terapeutycznej, profilaktycznej i edukacyjnej. Podobnie jak w poprzednich latach prelegenci prezentowali słuchaczom swoistą „wiedzę w działaniu”, czyli opisy przypadków wziętych z praktyki klinicznej czy terapeutycznej. Nachylenie praktyczne demonstrowanych wyników badań w połączeniu z zastosowaniem naukowych narzędzi analitycznych i syntetyzujących nadało konferencji wymiar wysokiej użyteczności zarówno dla naukowców uniwersyteckich, jak i dla praktyków pracujących na co dzień z osobami uzależnionymi. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących prelekcji:

Leki czy psychoterapia w uzależnieniach – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Lodzi / Fundacja Vis Salutis,
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta uzależnionego – dr Jacek Koprowicz, Pabianickie Centrum Zdrowia Psychicznego,
Osoba uzależniona w izbie przyjęć szpitala – dr Łukasz Mokros, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,
Profilaktyka uzależnień – mgr Patrycja Król / Fundacja Vis Salutis,
Zaburzenia osobowości a uzależnienia — dr n. med. Anna Mosiołek, Uniwersytet Medyczny w Warszawie / Szpital Psychiatryczny w Tworkach,
Terapia grupowa uzależnień w kontekście edukacji – mgr Piotr Szubański Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ / Fundacja Vis Salutis,
Adaptacja dzieci i młodzieży do problemu alkoholowego w rodzinie – mgr Agnieszka Świątkiewicz WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis,
Metody treningu asertywności – mgr Arkadiusz Bazelak, WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis

Wśród podnoszonych podczas konferencji zagadnień wybijało się przeświadczenie o rosnącym znaczeniu metod i technik psychoterapeutycznych w terapii uzależnień, na co zwrócili uwagę w swoich wystąpieniach: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, mgr Arkadiusz Bazelak i mgr Piotr Szubański. Okazuje się, że sfera oddziaływań psychologicznych cechuje się wyższą skutecznością w procesie terapeutycznym niż stosowanie środków farmakologicznych. Nie zabrakło na konferencji referatów omawiających praktyczne kwestie z obszaru pracy z pacjentem uzależnionym, jak np. aspekty prawne, psychologiczne i techniczne przyjmowania osób uzależnionych do szpitala, które stały się przedmiotem prezentacji dra Łukasza Mokrosa i dra Jacka Koprowicza. Konteksty edukacyjne w zakresie upowszechniania wiedzy i właściwych wzorców przeciwuzależnieniowych przedstawili mgr Patrycja Król, mgr Agnieszka Świątkiewicz oraz mgr Patrycja Król. Z kolei dr Anna Mosiołek wskazywała na szerokie i wciąż niezbadane relacje pomiędzy dysfunkcjami osobowości a skłonnością do popadania w uzależnienia.

Konferencja „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji” gromadzi z roku na roku coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w dziedzinie, która ma charakter wybitnie rozwojowy i wymaga od terapeutów czy edukatorów nieustannej korekty działań i wzbogacania warsztatu pracy o najnowsze metodologie i ustalenia naukowe. Gospodarz konferencji, a zarazem wiceprezes Fundacji Vis Salutis prof. T. Pietras z satysfakcją podsumował zdobycze tegorocznej edycji konferencji i zaprosił na następną – z nadzieją, że wypełnią ją równie wartościowe wystąpienia i dyskusje.


CZWARTE WARSZTATY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH

Dnia 12 maju 2018 roku, tym razem w restauracji „Na zdrowie” (nomen omen), Fundacja Vis Salutis w kooperacji z dwiema firmami za branży farmaceutycznej: Celon Pharma oraz Angelini Pharma Polska zaprosili grono ekspertów i słuchaczy na czwarte ogólnopolskie warsztaty dotyczące zaburzeń afektywnych.

Spotkanie otworzył prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca prezesa Fundacji VisSalutis dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, witając gości i prelegentów oraz licznie przybyłych uczestników. Wygłosił on także pierwszy wykład poświęcony nowym strategiom leczenia zaburzeń nastroju. Dr n. med. Łukasz Mokros z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego omówił związki pomiędzy stanami depresyjnymi a zaburzeniami seksualnymi u mężczyzn. Objawy negatywne w schizofrenii stały się przedmiotem wystąpienia dra hab. n. med. Dominika Strzeleckiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z kolei dr n. med. Marcin Kosmalski także z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił relacje zachodzące między otyłością a depresją. 
Gość z Krakowa, dr hab. n. med. Mariusz Furgał z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w bardzo ciekawym wystąpieniu omówił depresję jako zjawisko relacyjne i odpowiadał na pytanie, co depresja może wnieść do leczenia terapii rodzin lub par. Zagadnienie aktywności fizycznej w przypadku pacjentów dotkniętych depresją zaprezentował prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dr n. med. Anna Osiołek, reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szpital Psychiatryczny w Tworkach, przybliżyła uczestnikom warsztatów kwestie diagnozy i leczenia depresji poporodowej. Ostatnim merytorycznym wystąpieniem podczas warsztatów była prelekcja prof. dr hab. n. med. Hanny Karakuły-Juchnowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która w nowatorski sposób zaprezentowała zagadnienie terapii zaburzeń psychicznych probiotykami i zastanawiała się nad realnymi możliwościami takiego leczenia.
Duża liczba uczestników, bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz niezwykle interesujący dobór tematyki wystąpień sprawiły, że tę edycję warsztatów trzeba uznać za szczególnie udaną. Co istotne – warsztaty mają już swoją rangę oraz stałych uczestników, którzy jednocześnie są propagatorami działań naszej Fundacji z zakresu upowszechniania najnowszej wiedzy o psychoterapii, zaburzeniach i uzależnieniach. Zapraszamy już dziś na kolejną edycję warsztatów. Oczywiście w maju…