Studium Terapii Uzależnień

Kształcenie

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Po ukończeniu kursów specjalizacyjnych w Fundacji Vis Salutis prowadzonych zgodnie z programem, odbyciu wymaganych staży kierunkowych, superwizji klinicznych i samokształceniu odbędzie się egzamin przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), realizowany w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej, którego zdanie umożliwia zawarcie kontraktu z NFZ.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z praktyką. Zajęcia dydaktyczne przewidziane w programie specjalizacji prowadzone są przez superwizorów psychoterapii uzależnień, specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz specjalistów w innych dziedzinach przewidzianych w programie specjalizacji.

Kogo szkolimy

Osoby ubiegające się o specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień powinny posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Zakres merytoryczny

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień trwa 4 lata i obejmuje 10 modułów, w tym:

 • 23 kursy specjalizacyjne,
 • 8 staży kierunkowych,
 • kurs specjalizacyjny jednolity.

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje 1736 godzin szkolenia specjalizacyjnego zorganizowanego przez akredytowaną jednostkę szkolącą, w tym:

 • 1016 godzin kursów specjalizacyjnych
 • 720 godzin staży kierunkowych
studia podyplomowe psychologii

Dodatkowo Specjalizant w ciągu 4 lat musi wypracować 5048 godzin stażu podstawowego w miejscu pracy zawodowej.

Fundacja Vis Salutis zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciągły wewnętrzny system oceny jakości szkolenia specjalizacyjnego. Metody kształcenia są dobrane adekwatnie do realizacji celów kształcenia i mają charakter teoretyczny i praktyczny. Realizacja programu szkolenia specjalizacyjnego odbywa się na podstawie harmonogramu zajęć opracowanego przez Fundację. Szkolenie specjalizacyjne (teoretyczne i praktyczne) odbywa się poprzez uczestniczenie w kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych, poprzez samokształcenie oraz nabywanie doświadczenia klinicznego w wyniku realizacji stażu podstawowego. Zakres ocenianej wiedzy i umiejętności osoby specjalizującej się określają treści programu szkolenia specjalizacyjnego. Każdy staż kierunkowy, obok oceny wiedzy i umiejętności praktycznych powinien zakończyć się opracowaniem studium przypadku zaliczonym przez opiekuna stażu; w przypadku staży krótszych niż 120 godz. zaliczeniem może być opis konsultacji pacjenta. Fundacja Vis Salutis prowadzi dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i udostępnia ją do wglądu Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychoterapii uzależnień i/lub przedstawicielowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Podstawa prawna szkolenia

W dniu 04.09.2023 roku Fundacja Vis Salutis została wpisana do rejestru jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dnia 01 września 2023 roku Zespół Ekspertów w składzie:

 • dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała /przewodnicząca
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała /konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień
 • dr Anna Przenzak /członek zespołu
 • dr Bogusława Bukowska /członek zespołu

przyznał Fundacji Vis Salutis akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie psychoterapii uzależnień do 03.09.2028 roku dla 24 Specjalizantów.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w dniu 29.12.2023 roku pozytywnie rozpatrzyło wniosek Fundacji Vis Salutis dotyczący zwiększenia liczby osób mogących przystąpić do Specjalizacji w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień z 24 do 48 przy jednoczesnym przedłużeniu akredytacji do 28.12.2028 roku.

Ośrodki stażowe

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Łódź;
 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne, Warta
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zgierz
 • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Toruń
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Łomża
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Złotoryja
 • Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego, Łódź
 • Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, Łódź
 • Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, Kębliny
 • Fundacja „Arka” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny- Męcka Wola
 • Stowarzyszenie „ELEUTERIA” NZOZ Centrum Zdrowia, Warszawa
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ, Warszawa
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • KDK, Centrum Leczenia Uzależnień PPL „Mały Rycerz”, Warszawa
 • Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Gdańsk
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Romana Ostrzyckiego w Koninie
 • Ośrodek Terapii Uzależnień w Dąbrówce
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze

Aby umożliwić Państwu odbywanie staży w miejscach, które znajdują się jak najbliżej miejsca zamieszkania nadal zawierane są kolejne porozumienia dotyczące staży kierunkowych, w różnych regionach Polski. Będą one na bieżąco uzupełniane

Kontakt do Studium

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00