Kształcenie

Szkolenie w dziedzinie uzależnienia – Studium Terapii Uzależnień posiada akredytację Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Absolwenci Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis po odbyciu wymaganych staży klinicznych i superwizji klinicznych spełniają warunki do ubiegania się o certyfikat specjalisty/instruktora terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który umożliwia zawarcie kontraktu z NFZ.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z praktyką. Osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe są lekarze psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci, certyfikowani psychoterapeuci uzależnień, psychologowie, psychologowie kliniczni, licencjonowani trenerzy PTP i superwizorzy. Kierownikiem naukowym Studium jest prof. dr hab. Jan Chodkiewicz; superwizorem dydaktycznym szkolenia jest prof. dr hab. Krzysztof Gąsior.


Kogo szkolimy

Osoby ubiegające się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień powinny:
posiadać dyplom magistra w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub
posiadać tytuł zawodowy lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie min. IV lub V roku jednolitych studiów wyższych magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunkach studiów wskazanych powyżej.

Osoby ubiegające się o certyfikat instruktora terapii uzależnień powinny:
posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
dyplom magisterski inny niż w ścieżce kształcenia na specjalistę psychoterapii uzależnień.


Zakres merytoryczny

Program szkolenia składa się z kształcenia teoretycznego i praktycznego. Szkolenie obejmuje 800 godzin zajęć realizowanych w III etapach.

  • Etap I: Szkolenie dydaktyczne (17 sesji szkoleniowych):
  • Trening interpersonalny – 50 godzin
  • Trening intrapsychiczny – 50 godzin
  • Zajęcia teoretyczne – 90 godzin
  • Zajęcia praktyczne – 450 godzin
  • Etap II: Staż kliniczny – 80 godzin (2 tygodnie w ośrodku stażowym)
  • Etap III: Superwizja kliniczna – 80 godzin (10 miesięcy spotkań)

Program Szkolenia w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień wyposaża słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z pacjentem. Program tworzy spójną całość i został opracowany według standardów ściśle powiązanych z systemem akredytacji oraz ciągłej ewaluacji usług leczniczych.


Podstawa prawna szkolenia

Fundacja posiada rekomendacje Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnień, umożliwiającego uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień na dwie edycje.
Szkolenie prowadzone jest na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766). Po jego ukończeniu uczestnicy mogą się ubiegać o certyfikat specjalisty/instruktora terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00