FAQ – Częste pytania

1. Co to jest zgrupowanie treningowe?

Zgrupowanie treningowe stanowi część „doświadczenia własnego” niezbędnego w nauce psychoterapii, a także wymaganego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest grupową formą pracy nad własną problematyką. Jednocześnie umożliwia uczestnikom zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie oraz procesem grupowym. Jest również etapem kształtowania się grupy psychoterapeutycznej, dającym podstawę do dalszej pracy grupowej w 2-letniej grupie self-experience.

2. W jakim nurcie jest Szkoła Psychoterapii Vis Salutis?

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis nie reprezentuje jednego, konkretnego nurtu psychoterapii. Celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Takie podejście do nauczania stwarza możliwość dookreślenia swojej tożsamości zawodowej poprzez wybór jednego z paradygmatów lub ich integrację.

3. Czy podana cena za Szkołę Psychoterapii Vis Salutis jest kompletna?

Podana na stronie internetowej Fundacji cena za udział w Szkole Psychoterapii obejmuje wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Szkoły (zajęcia wykładowe i warsztatowe, doświadczenie własne oraz superwizję indywidualną i grupową). Kończąc Szkołę Psychoterapii Vis Salutis (po odbyciu wymaganych przez PTP staży) słuchacz może okazać się bez dodatkowych kosztów posiadaniem niezbędnego minimum wymaganego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikat uprawnia do zawarcia kontraktu z NFZ*.

4. Dlaczego Szkoła Psychoterapii Vis Salutis trwa 5 lat a inne 4 lata?

Program nauczania w Szkole Psychoterapii Vis Salutis jest programem całościowym i jako taki obejmuje kształcenie teoretyczne i umiejętności, „własne doświadczenie terapeutyczne” i superwizję (grupową i indywidualną). Po jego ukończeniu i odbyciu wymaganych przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego staży Słuchacz spełnia niezbędne minimalne wymagania uprawniające do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty SNP i SNTR PTP.  Tym, co między innymi odróżnia naszą Szkołę od innych szkół psychoterapii jest uwzględnienie w programie czasu na realizację wymaganych do certyfikatu godzin superwizji indywidualnej, co powoduje wydłużenie okresu nauczania do 5 lat.

* zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 19 marca 2019r.

Kontakt do Szkoły Psychoterapii

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00