Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń online

I. Organizator szkoleń

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, z siedzibą w Łodzi (90-508) przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542091, NIP: 729-27-07-186, REGON: 360728903.

II. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Zapisanie się na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Fundacja organizuje szkolenia w zakresie, formach, miejscach oraz terminach opisanych w ofercie szkoleń, z wykorzystanie webinariów, czyli szkoleń internetowych.
 3. Podstawę uczestnictwa w szkoleniu stanowi przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, lub dokonanie zgłoszenia online, za pośrednictwem serwisu vissalutis.pl, zgodnie z informacją zawartą w ofercie szkolenia.
 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Fundacji.
 5. Uczestnik szkolenia to każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (webinarium).
 6. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie i jego opłacenie jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu i staje się wiążącą umową.
 7. Zgłaszający może w każdym momencie wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, informując jednak o tym uprzednio Fundację. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.
 8. Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ofertą i zapewnienia uczestnikowi certyfikatu/zaświadczenia udziału w szkoleniu oraz materiałów szkoleniowych.
 9. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, przekazane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w innych celach.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych, w odpowiedzi na zmiany w prawie oraz na zgłaszane potrzeby szkoleniowe Uczestników.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany terminu, bądź odwołania szkolenia na dwa dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie w sytuacjach wyjątkowych.
 13. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pośrednictwem telefonów, kamer, dyktafonów, oprogramowania komputerowego i jakiejkolwiek innej formy, bez zgody Fundacji, pod groźbą kary i usunięcia z zajęć.
 14. Uczestnik podczas szkolenia zobowiązany jest mieć włączona kamerę.
 15. Problemy techniczne i/lub systemowe leżące po stronie Uczestnika nie uprawniają do zwrotu zapłaty za szkolenie.
 16. Kolejność zapisu na szkolenie decyduje o wpisaniu Uczestnika na listę Słuchaczy.
 17. W przypadku braku wolnych miejsc, Uczestnik może zapisać się na listę rezerwową.
 18. Jeśli usługa nie zostanie zrealizowana w zaplanowanym terminie z przyczyn leżących po stronie organizatora, Fundacja zastrzega sobie prawo do ponownego wyznaczenia terminu szkolenia.
 19. Fundacja po zakończonym szkoleniu wystawia zaświadczenie/certyfikat w formie pdf dla Uczestników którzy uczestniczyli w szkoleniu zgodnie z Regulaminem pod warunkiem nie większej nieobecności niż 2 godziny dydaktyczne. Przy nieobecności powyżej 2 godzin dydaktycznych Fundacja nie wystawia zaświadczenia/certyfikatu.

III. Warunki rezygnacji ze szkolenia

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać pisemnie na adres e-mail fundacja@vissalutis.pl, lub sekretariat@vissalutis.pl jednak nie później, niż zostało to podane w ofercie szkolenia.
 2. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby Fundacji pisemnej formy rezygnacji.
 3. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, brak przedpłaty, jeżeli była wymagana, nieobecność na szkoleniu lub dokonanie rezygnacji w terminie krótszym, niż podano w ofercie sprzedażowej, skutkuje obowiązkiem zapłaty całości kwoty za szkolenie.
 4. W przypadku złożenia rezygnacji zgodnej z podaną ofertą, o ile oferta szkolenia nie stanowi inaczej, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.
 5. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy składać e-mailem na adres fundacja@vissalutis.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika szkolenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Uczestnika szkolenia sposobu rozwiązania problemu. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

IV. Opłaty za szkolenie i warunki płatności

 1. Podane ceny szkolenia są cenami brutto.
 2. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu opłaty, która jest wnoszona poprzez system płatności PayU Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu lub PayPal Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.
 3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.
 4. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku podania przez Zgłaszającego błędnych lub nieaktualnych danych do faktury Zgłaszający zobowiązany jest do wystawienia noty korygującej i przesłania jej do Fundacji.
 6. Faktura za szkolenie przekazywana jest Uczestnikowi w dniu szkolenia drogą mailową lub po dokonaniu płatności.
 7. Niedokonanie płatności spowoduje, anulowanie zgłoszenia.
 8. Istnieje możliwość użycia imiennego vouchera promocyjnego wydanego przez Fundację, wpisując jego kod w koszyku sprzedażowym. Voucher dotyczy wybranych dwudniowych warsztatów online i może zostać wykorzystany jedynie przez jego odbiorcę w podanym w nim terminie.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, z siedzibą w Łodzi (90-508) przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3.
 2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych/handlowych, dotyczących działalności Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis.

VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.