PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych, prowadzi terapię grupową i indywidualną. Kierownik terapeutów oddziału stacjonarnego w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.